Съдържание

Посетители

В момента има 224  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1109/2016

проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за имот № 053002, местност „Малкия друм“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1108/2016

проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот пл. № 1785 в кв. 55 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград за „автомивка и автосервиз“

Прочети още...

Съобщение №1107/2016

инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за угояване, стопанска сграда, торова площадка, торова лагуна, силажни ями и сеновал в поземлен имот №31119, местност „Краището“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1106/2016

инвестиционно предложение „Промишлена сграда за производство и съхранение на пластмасови изделия в имот с номер 000412, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1105/2016

инвестиционно предложение „Ведомствена модулна бензиностанция в поземлен имот с идентификатор 65334.201.82, местност „Ададжика“ по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1104/2016

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ПР) за обединяване на УПИ V „Карлсберг – България“ АД и УПИ VІ V „за складова база и пречиствателна станция на Карлсберг – България“ АД по плана на Промишлена зона Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, с цел образуване на нов УПИ V с отреждане за имоти с идентификатори 04279.619.75 и 04279.619.77 по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за производствени и складови дейности на „Карлсберг България“ АД и План за застрояване на (ПЗ) на новообразуван УПИ V619.75, 619.77 в кв. 11 по плана на Промишлена зона, Благоевград, община Благоевград, област Благоевград – средно свободно застрояване и запазване режима на съществуващите сгради и съоръжения“

Прочети още...

Съобщение №1103/2016

инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за месо и месни продукти, хранителен магазин, склад и предприятие за производство на мляно месо, месни заготовки и месни продукти в УПИ І-1460, кв. 72 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Прочети още...