Съдържание

Посетители

В момента има 102  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1067/2016

инвестиционно предложение „Електрозахранване на имот с идентификатор 04279.618.95 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1066/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на метален навес за съхранение на земеделска техника в поземлен имот с пл. № 335 по плана на с. Илинден, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1065/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на нови водопроводна и канализационни мрежи за обслужване на поземлени имоти с идентификатори 04279.610.298, 04279.610.294, 04279.610.387, 04279.610.382 и 04279.610.337 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1064/2016

План-извлечение за промяна вида на сечта/провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2016 г. в гори, собственост на държавата в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елешница“ – отдели, подотдели 254 „к“ и 247 „т“

Прочети още...

Съобщение №1063/2016

План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 3, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2016 г. за гори – собственост на физически лица – поземлен имот с идентификатор 21498.298.14 в местността Панталей по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1062/2016

План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 3, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2016 г. в гори, собственост на община Разлог в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елешница“ – отдели, подотдели 232 „ч“, 231 „ж“, 231 „и“, 227 „щ“, 227 „а1“, 239 „ф“, 239 „х“, 69 „е“ и 68 „ф“

Прочети още...

Съобщение №1061/2016

План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 3, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2016 г. в гори, собственост на община Разлог в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елешница“ – отдели, подотдели 68 „к“ и 73 „а1“

Прочети още...