Съдържание

Посетители

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1070/2016

инвестиционно предложение “Преустройство на сграда в имот с идентификатор 03504.238.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград в пункт за изкупуване на мляко“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4210/21.11.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Преустройство на сграда в имот с идентификатор 03504.238.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград в пункт за изкупуване на мляко“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация се предвижда преустройство на съществуваща сграда (сграда с идентификатор 03504.238.4.2, площ 36 м2 и предназначение „друг вид сграда за обитаване“), разположена в имота в пункт за изкупуване на мляко. Предвижда се изкупуване на мляко, без преработване. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, ще се ползва изградената такава в имота.
От главния архитект на община Белица е издадена Виза за изработване на инвестиционен проект №64/18.11.2016 г. за промяна на предназначение на съществуваща сграда в пункт за изкупуване на мляко в имот с идентификатор 03504.238.4 по КК и КР на гр. Белица.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001021 “Река Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Преустройство на сграда в имот с идентификатор 03504.238.4 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград в пункт за изкупуване на мляко“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.