Съдържание

Посетители

В момента има 72  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1069/2016

План - извлечение за промяна вида на сечта през 2016 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Първомай, землище на с. Кавракирово, с. Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4109 от 14.11.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
“План - извлечение за промяна вида на сечта през 2016 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Първомай, землище на с. Кавракирово, с. Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно приложената информация се предвижда извеждане на сечи, както следва:
- Гола сеч в тополова култура І-214 (насаждение в техническа зрялост) в отдел 137/д на площ от 0,7 ха;
- Техническа сеч в две насаждения, попадащи в отдели 272/о (черен бор10, келяв габър, драка, източен чинар), 282/у (благун7 изд., келяв габър2, мъждрян1, бял бор, източен чинар, акация) с цел почистване на храстова и дървесна растителност от източен чинар, корените на които са се вклинили в баражи „Бъзгьово дере“ и „Робов дол“, вкл. такива в коритото на дерето около съоръженията и пречат на пропускливостта на водите;
- Гола сеч в отдел 283/4 (тополова култура І-214). Предвижда се сеч на 5 бр. стари тополи І-214.
Гореописаните отдели не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Отдел 137/д попада в граници на една защитена зона по Закона за биологичното разнообразие - BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
Така заявеният план и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното “ План - извлечение за промяна вида на сечта през 2016 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Първомай, землище на с. Кавракирово, с. Долна Крушица, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.