Съдържание

Посетители

В момента има 115  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1106/2016

инвестиционно предложение „Промишлена сграда за производство и съхранение на пластмасови изделия в имот с номер 000412, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4396/01.12.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Промишлена сграда за производство и съхранение на пластмасови изделия в имот с номер 000412, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в имот с номер 000412, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с площ 6.000 дка и начин на трайно ползване „Производствен терен“ да се изгради едноетажна промишлена сграда с предназначение „производство и съхранение на пластмасови изделия“. В обекта се предвижда да се произвеждат и съхраняват изделия от пластмаса – полипропилен и полистирол с производствен капацитет 2.5 тона/ден готова продукция или годишно около 600 тона пластмасови изделия.
Инвестиционното предложение се инициира с цел разширяване на производствената дейност на изградена и функционираща в имота фабрика за пластмасови изделия, въведена в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ – 05/604/21.04.2016 г. издадено от ДНСК.
Същата се явява реализация на инвестиционно предложение „Изграждане на промишлена сграда за производство и съхранение на пластмасови изделия в част от имот №000412, землище на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“, за което РИОСВ – Благоевград се е произнесла с писмен административен акт с Изх. №2323-1/25.06.2013 г., издаден в съответствие с разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С настоящето инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Предвижда се да се използва изградената такава за нуждите на функциониращата фабрика, без да се изменят характеристики и параметри на издаденото Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения №415300980/12.12.2015 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобелморски район“.
Така заявено, инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0001023 „Орановски пролом - Лещко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелствата, че е предвидено същото да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за инвестиционното предложение „Развитие и повишаване на конкурентоспособността на стопанство – създаване на трайни насаждения от бадеми и лавандула в поземлени имоти с номера 044003, 040003, 031020, 000450 в землището на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на гореописаното инвестиционно предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.