Съдържание

Посетители

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1109/2016

проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за имот № 053002, местност „Малкия друм“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4310/28.11.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания ПУП - ПРЗ, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за имот № 053002, местност „Малкия друм“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с ПУП - ПРЗ е предвидено разделяне на земеделска земя с площ 8.002 дка и начин на трайно ползване „нива“ на два урегулирани поземлени имота съответно УПИ I с площ 2.890 дка, който да се предвиди за обществено обслужване и УПИ II с площ 5.112 дка за производствено складови дейности. С ПУП - ПРЗ за новообразуваните имоти е предвидено следното:
1. За УПИ I изграждане на сгради и съоръжения както следва: пункт за технически прегледи и ремонт на автомобили, автомивка, паркинг, пожарен хидрант и каломаслоуловител.
2. За УПИ II се предвижда нова застройка за производствени складови дейности (склад за промишлени стоки), паркинг и пожарен хидрант.
С ПУП – ПРЗ е предвидено свободен начин на застрояване и характер ниско застрояване. Със същия е предвидено озеленяването на новообразуваните имоти да бъде както следва за УПИ I минимум 40 % и за УПИ II минимум 20 %.
Водоснабдяването на новообразуваните имоти е предвидено да се осъществи чрез изграждане на водопроводно отклонение с дължина 180 м от съществуващ водопровод ПЕВП ф 90. Образуваните от обектите отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в съществуваща канализация от бетонови тръби ф300 чрез изграждане на канализационно отклонение с дължина около 130 м. Водопроводното и канализационно отклонения ще преминат през имот № 000245 (полски път - общинска собственост).
Електроснабдяването на предвидените в новообразуваните имоти обекти ще се осъществи чрез подземно полагане на ел.проводно отклонение с приблизителна дължина 350 м от съществуващ КТП „Никмар“.
Транспортния достъп до имота се осъществява по полски път.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота предмет на плана спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие се установи, че същият не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда (обн. ДВ, бр. 28/13.04.2010 г.).
Предвид гореизложеното, не са налични данни, че с ПУП-ПРЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и не са налични основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането му, поради което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с така заявения ПУП-ПРЗ дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същото да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за проект на „Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за имот № 053002, местност „Малкия друм“, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“ и за свързаният с него ПУП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри и предвиждания на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.