Съдържание

Посетители

В момента има 330  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1105/2016

инвестиционно предложение „Ведомствена модулна бензиностанция в поземлен имот с идентификатор 65334.201.82, местност „Ададжика“ по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4347/29.11.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Ведомствена модулна бензиностанция в поземлен имот с идентификатор 65334.201.82, местност „Ададжика“ по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация инвестиционното предложение предвижда в поземлен имот с идентификатор 65334.201.82, местност „ Ададжика“ по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград с площ 36024 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „Ниско застрояване“ да бъде изградена ведомствена модулна бензиностанция. Предвижда се монтиране на оборудване представляващо резервоар за дизелово гориво с обем от 20 м3 за открит монтаж модулен тип и бензиноколонка за дизелово гориво, които ще се монтират на една рама. Площадката, на която се предвижда да бъде монтирано оборудването е с бетонова основа. Имотът е електрозахранен и водоснабден. Площадковите води е предвидено да преминават през каломаслоуловител и да се събират във вкопан резервоар за временно съхранение. Предвижда се и поставяне на кабина тип фургон за обслужващия персонал.
Така заявено, инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелствата, че е предвидено същото да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за инвестиционното предложение „Ведомствена модулна бензиностанция в поземлен имот с идентификатор 65334.201.82, местност „Ададжика“ по одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на гореописаното инвестиционно предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.