Съдържание

Посетители

В момента има 324  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1107/2016

инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за угояване, стопанска сграда, торова площадка, торова лагуна, силажни ями и сеновал в поземлен имот №31119, местност „Краището“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4100/11.11.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация към него с Вх. №4100(2)/25.11.2016 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за угояване, стопанска сграда, торова площадка, торова лагуна, силажни ями и сеновал в поземлен имот № 31119, местност „Краището“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за угояване, стопанска сграда, торова площадка, торова лагуна, силажни ями и сеновал в поземлен имот № 31119, местност „Краището“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“ с възложител „Просперити 2015“ ЕООД е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), чрез която е проведена и процедурата по оценка са съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към него. С Решение №БД-41-ПР/21.07.2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда директорът на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл да не се извърша ОВОС.
Предмет на процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС, в т. ч. и на процедурата по оценка за съвместимост са били следните основни характеристики и параметри на инвестиционното предложение: изграждане на кравеферма за отглеждане свободно - боксово на 200 бр. месодайни крави в поземлен имот с номер 031139 в землището на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград с площ 5.595 дка, като за целта е предвидено да се изградят следните сгради и съоръжения: една сграда със застроена площ 1000 кв. м от стоманобетонова носеща конструкция и покривни панели за отглеждане на животните; силажни ями с общ обем около 1200 куб. м и сеновал с площ 800 кв. м. За дейността на кравефермата е предвидено и изграждане на торова лагуна, обезопасена от просмукване и разположена на около 30 м от сградата на кравефермата. Снабдяването на обекта с вода за технологични нужди е предвидено да се осигурява от монтиран в имота резервоар с обем 6 куб. м, а за питейни нужди е предвидено доставяне на бутилирана вода. За нуждите на персонала е предвидено поставяне на химическа тоалетна. Еелектрозахранването е предвидено от собствен дизелов агрегат, като за целта в рамките на имота е предвидено изграждане на кабелна линия 380/220 V.
С писмо с Изх. №4100(3)/07.12.2016 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до г-н Атанас Костадинов Чурков, управител на „ЕКО КРЕАС – 1“ ЕООД, с копие до г-жа Васка Атанасова Чуркова – Керезиева, управител на „ПРОСПЕРИТИ – 2015“ ЕООД, е изразено, че Решение №БД-41-ПР/21.07.2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда е валидно за „ЕКО КРЕАС – 1“ ЕООД в качеството му на възложител на инвестиционното предложение „Изграждане на кравеферма за угояване, стопанска сграда, торова площадка, торова лагуна, силажни ями и сеновал в поземлен имот № 31119, местност „Краището“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“, в съображение с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №31, том ІІІ, рег. №3846, дело №388 от 2016 г., вписан с вх. рег. №3716/05.10.2016 г., съгласно който „ЕКО КРЕАС – 1“ ЕООД с ЕИК 2016664216 е придобило право на собственост на поземлен имот с номер 31119 в местността „Краището“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград, представляващ предмет на инвестиционното предложение.
Съгласно представената информация, с уведомлението за изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за угояване, стопанска сграда, торова площадка, торова лагуна, силажни ями и сеновал в поземлен имот № 31119, местност „Краището“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“ възложителят ЕКО Креас -1“ ЕООД заявява промяна на част от предвижданията и параметрите, а именно:
Предвижда се да се изгради стопанска сграда с обща застроена площ около 582 кв. м, включваща и помещение за съхранение на машини и фуражно стопанство вместо първоначално предвидената за изграждане сграда – сеновал с площ 800 кв. м, както и резервоар за вода с площ 28 кв. м (120 куб. м) за противопожарни нужди.
От страна на възложителя не е заявена промяна по отношение на промяна на местоположението и на останалите характеристики и параметри, съобразени в хода на проведената процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС, в т. ч. и на процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за угояване, стопанска сграда, торова площадка, торова лагуна, силажни ями и сеновал в поземлен имот № 31119, местност „Краището“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“.
Реализацията на предвиденото изменение не е свързана с промяна на предназначението и на начина на трайно ползване на поземлен имот № 31119, местност „Краището“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград с начин на трайно ползване „Кравеферма“, съгласно приложената скица.
Предвид гореизложеното, не са налични основания, че така заявеното изменение може да доведе до значителни отрицателни въздействия върху околната среда (предвиденото изменение ще бъде извършено в границите на имота и не се очаква увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда) и не представлява разширение или изменение на инвестиционно предложение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Във връзка с горното, за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за угояване, стопанска сграда, торова площадка, торова лагуна, силажни ями и сеновал в поземлен имот № 31119, местност „Краището“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“ няма основание да се изисква провеждане на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
При извършената проверка за допустимост в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че реализацията на предвидените в изменения на инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за угояване, стопанска сграда, торова площадка, торова лагуна, силажни ями и сеновал в поземлен имот № 31119, местност „Краището“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е допустима с режимите на защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, определени със заповедта за обявяването ѝ.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на дейностите заложени в изменението на инвестиционното предложение за „Изграждане на кравеферма за угояване, стопанска сграда, торова площадка, торова лагуна, силажни ями и сеновал в поземлен имот № 31119, местност „Краището“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“, както и обстоятелствата, че реализирането им не предполагат вероятност да бъдат пряко унищожени и увредени, фрагментирани и/или трансформирани хранителни и/или гнездови местообитания или места за укритие и почивка на птиците, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на кравеферма за угояване, стопанска сграда, торова площадка, торова лагуна, силажни ями и сеновал в поземлен имот №31119, местност „Краището“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на гореописаното инвестиционно предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Настоящето писмено произнасяне е неразделна част от Решение № БД-41-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда.