Съдържание

Посетители

В момента има 204  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1137/2016

инвестиционно предложение „Разширяване на дейността на съществуваща площадка с дейност по предварително третиране - балиране на пластмасови и хартиени отпадъци в УПИ VII, кв.197, образуван от имот 2094 по ПУП на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1136/2016

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 142022 по картата на възстановената собственост за землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград – собственост на наследниците на Асен Спасов Проданов

Прочети още...

Съобщение №1135/2016

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 187040 по картата на възстановената собственост за землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград – собственост на наследниците на Асен Спасов Проданов

Прочети още...

Съобщение №1134/2016

Горскостопанска програма за поземлен имот с номер 000646 по картата на възстановената собственост за землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград – собственост на наследниците на Асен Спасов Проданов

Прочети още...

Съобщение №1133/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на пристройка към съществуваща сграда (бензиностанция), разположена в УПИ I-276 в местността „Топорков чифлик“, землище на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1132/2016

инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на ателиета в апартамент, разположен в жилищна сграда с № 65334.300.503.1 в УПИ III, кв.30 по плана на гр. Сандански“

Прочети още...

Съобщение №1131/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 04279.17.105 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

Прочети още...