Съдържание

Посетители

В момента има 121  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1103/2016

инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за месо и месни продукти, хранителен магазин, склад и предприятие за производство на мляно месо, месни заготовки и месни продукти в УПИ І-1460, кв. 72 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4252/23.11.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на магазин за месо и месни продукти, хранителен магазин, склад и предприятие за производство на мляно месо, месни заготовки и месни продукти в УПИ І-1460, кв. 72 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация инвестиционното предложение предвижда съществуващите в УПИ І-1460, кв. 72 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград склад, хранителен магазин и магазин за месо и месни продукти да бъдат разрушени, след което да се изгради двуетажна сграда, в която на първия етаж ще се обособи магазин за месо и хранителни стоки, а на втория – предприятие за месо и месни продукти (мляно месо и месни заготовки, колбаси и варено пушени деликатеси). Предвижда се да бъдат обособени и необходимите производствени и спомагателни помещения. Предвижда се дневно в предприятието да се обработва 2400 кг трупно месо.
Не се предвижда изменение на съществуващата и/или изграждане на нва техническа инфраструктура. Имотът е електрозахранен и водоснабден, а отпадъчните води са включени в градската канализационна мрежа.
От главния архитект на община Симитли е издадена Виза №48/10.11.2015 г. за изработване на инвестиционен проект за „Магазин за месо и месни продукти, хранителeн магазин, склад и транжорна в УПИ І-1460, кв. 72 по план на гр. Симитли“.
Така заявено, инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
 защитена зона BG0001023 „Орановски пролом - Лещко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.);
 защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелствата, че е предвидено същото да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за инвестиционното предложение „Изграждане на магазин за месо и месни продукти, хранителен магазин, склад и предприятие за производство на мляно месо, месни заготовки и месни продукти в УПИ І-1460, кв. 72 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на гореописаното инвестиционно предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.