Съдържание

Посетители

В момента има 110  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за издадено Решение № 10/02.08.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 10/02.087.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в в писмо с Изх. №2306(1)/25.07.2017 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до г-н КОСТАДИН СТЕФАНОВ ДАМЯНОВ - ТУК

Съобщение за издадено Решение № 09/18.07.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 09/19.07.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в в писмо с Изх. №2118(1)/05.07.2017 г. на РИОСВ – Благоевград, адресирано до г-н Мехмед Исмаил Юрук - ТУК

Съобщение за издадено Решение № 08/18.07.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 08/18.07.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС № БД-29-ПР/2017 г.- ТУК

Съобщение за издадено Решение № 07/17.07.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 07/17.07.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка - ТУК

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-126-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-126-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Хотел“ в имот № 235023, м. „Струго“, землището на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № БД-38-П/ 2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград

Съобщение до Г-ЖА НАТАЛИЯ ЩЕРЕВА – УПРАВИТЕЛ НА “СИМУЛ БГ“ ООД, (АКТ. НАИМЕНОВАНЕ „ЗИМУЛ“ ООД), относно издаване на Решение № БД-38-П/ 2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Инсталация за термолизна преработка на биомаса, пластмаса, гуми и други неопасни отпадъци в УПИ XV, кв. 136, поземлен имот с идентификатор 61813.764.20 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за издадено Решение № 6/21.06.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 6/21.06.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка  в писмо изх. №1786(1)/06.06.2017 г. на РИОСВ – Благоевград - ТУК