Съдържание

Посетители

В момента има 117  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 5 / 2009 г.

Представена от ИНЖ. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ – кмет на Община Разлог със седалище и адрес на управление гр. Разлог, ул. «Ст. Стамболов» № 1 документация за инвестиционно предложение: за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 6000 еквивалентни жители в имоти № 000877 с площ 2.689 дка, местност “Килията” и № 319001 с площ 0.775 дка, местност “Янов мост”, землище на с. Баня, Община Разлог

Прочети още...

Съобщение № 4 / 2009 г.

Представена от БИСЕР ВАСИЛЕВ БОЙКОВ, живущ в гр. Сандански, ул. «Първи май» № 10 документация за инвестиционно предложение: за изграждане на площадка и склад за съхранение и изкупуване на черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), събиране на акумулатори, събиране на масла (отработени и др.), събиране транспортиране и временно съхранение на опаковки, гуми, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излязло от употреба електрическо и електронно обурудване (ИУЕЕО), предварително третиране на хартиени и картонени опаковки и пластмасови опаковки в имот № 144020 с площ 1.579 дка, местност “Сухо поле”, землище на гр. Сандански, Община Сандански

 

Прочети още...

Съобщение № 3 / 2009 г.

Представена от ПАНДО АСПАРУХОВ ЛЮБЕНОВ, живущ в С. ЛИЛЯНОВО, ОБЩИНА САНДАНСКИ документация за инвестиционно предложение: “Пъстървово рибовъдно стопанство” в имот № 015003 с площ 3.317 дка, местност “Лъките”, землище на с. Лиляново, Община Сандански

Прочети още...

Съобщение № 2 / 2009 г.

Представена от Г-Н КИРИЛ ПАНЕВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „РИБАРНИК НЕВРОКОП” ЕООД, С. КОПРИВЛЕН, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА  документация за инвестиционно предложение: „Преобразуване на бивше компресорно помещение в хотел с 12 стаи, два апартамента и фитнес зала със съблекални в част /470.9 кв. м/ от имот №026001 с обща площ 61.599 дка, местност „Свети Петър”, землище на с. Гайтаниново, Община Хаджидимово” 

Прочети още...

Съобщение № 1 / 2009 г.

Представена от ИНЖ. ВЕЛЬО АТАНАСОВ ИЛИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ГР. ПЕТРИЧ, ул. „Цар Борис ІІІ” № 24  документация за инвестиционно предложение: “Пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи колектори-Петрич” в имот № 086050,  местност„Лъките”, землище на гр. Петрич, Община Петрич, Област Благоевград 

 

Прочети още...