Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 2 / 2009 г.

Представена от Г-Н КИРИЛ ПАНЕВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „РИБАРНИК НЕВРОКОП” ЕООД, С. КОПРИВЛЕН, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА  документация за инвестиционно предложение: „Преобразуване на бивше компресорно помещение в хотел с 12 стаи, два апартамента и фитнес зала със съблекални в част /470.9 кв. м/ от имот №026001 с обща площ 61.599 дка, местност „Свети Петър”, землище на с. Гайтаниново, Община Хаджидимово” 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение попада в обхвата на  т. 12, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, т. 1 и 2 от  Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Приемаме  представеното  уведомление като информиране на компетентния орган по чл. 10 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация, заявената площ не попада в границите на   защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Имот №026001 попада в защитена зона (ЗЗ) «Славянка» с код BG0002078 и ЗЗ «Среден Пирин – Алибутуш» с код BG0001028.

Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.), приета с ПМС № 201 от 31 август 2007 г.), приемаме информацията за достатъчна за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение  с предмета и целите на опазване на защитената зона (Натура 2000 места).

Копие от писмото е изпратено  до с. Гайтаниново и Община  Хаджидимово