Съдържание

Посетители

В момента има 130  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 5 / 2009 г.

Представена от ИНЖ. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ – кмет на Община Разлог със седалище и адрес на управление гр. Разлог, ул. «Ст. Стамболов» № 1 документация за инвестиционно предложение: за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 6000 еквивалентни жители в имоти № 000877 с площ 2.689 дка, местност “Килията” и № 319001 с площ 0.775 дка, местност “Янов мост”, землище на с. Баня, Община Разлог

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение попада в обхвата на  т. 11, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, т. 1 и 2 от  Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Приемаме  представеното  уведомление като информиране на компетентния орган по чл. 10 от Наредбата за ОС.

 Съгласно представената информация, заявената площ не попада в границите на   защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.), приета с ПМС № 201 от 31 август 2007 г.), приемаме информацията за достатъчна за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение  с предмета и целите на опазване на нйа-близко разположените защитени зони (Натура 2000 места).

Копие от писмото е изпратено  до с. Баня, Община Разлог