Съдържание

Посетители

В момента има 132  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 41/ 2009 г.

Представена  от  ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ УПРАВИТЕЛ НА „БРОВО-СТРОЙ”ООД, ГР. БЛАГОЕВГРАД  документация за инвестиционно предложение «Ваканционно селище» в имот № 000787 с обща площ от 10.841 дка в  землището на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград

Съобщение № 40/ 2009 г.

Представена от АТАНАС ВАСИЛЕВ ВОДЕНИЧАРОВ, ГР. ХАДЖИДИМОВО документация за инвестиционно предложение: „Хотел - ресторант” в имот № 015002 с площ 1597 м2 в местността „Зад манастира”, землище на гр.  Хаджидимово, Община Хаджидимово, Област Благоевград


Съобщение № 38/ 2009 г.

Представена от  ИНЖ. ИЛИЯ БОРИСОВ КРЪСТЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА, ГР. КРЕСНА, УЛ. „МАКЕДОНИЯ” № 96 документация за инвестиционно предложение: Подпорна стена на река Брезнишка поземлен имот №000853, местност „Реката”, землище на с. Горна Брезница, Община Кресна”

Съобщение № 37/ 2009 г.

Представена от ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТОЗЕВ – УПРАВИТЕЛ НА „ГЕЙТ” ЕООД, ГР. БЛАГОЕВГРАД, БУЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” № 21А документация за инвестиционно предложение: Добив и първична преработка на скалнооблицовъчни материали – гнайси и гнайсошисти от участък „Айселана – 2” на площ 24.3102 хектара на находище „Айселана”, землище на с. Крушево, Община Гърмен

Съобщение № 36/ 2009 г.

Представена от АПОСТОЛ АПАСТОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ, ГР. СИМИТЛИ, УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” № 27 документация за инвестиционно предложение: Разширяване и реконструкция на спортен комплекс „Септември и реконструкция и преустройство на стадион гр. Симитли в поземлен имот с пл. сн. № 819 по плана на кв. О”раново, гр. Симитли

Съобщение № 35/ 2009 г.

Представена от ПЛАМЕН МЛАДЕНОВ МАРКОВ – УПРАВИТЕЛ НА „ЛУПАРОВА КЪЩА” ООД, ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ОБОРИЩЕ”, ул „Велико Търново” № 28 документация за инвестиционно предложение: изграждане на капкова система за напояване на поземлени имоти с обща площ 384.78 дка, находящи се в местностите „Марчевица” и „Голям дол” в землище на с. Левуново, Община Сандански, Област Благоевград

Съобщение № 34/ 2009 г.

Представена от АНТОН Д. АЛЕКСОВ УПРАВИТЕЛ НА „АДА” ЕООД, 2840 ГР. КРЕСНА, ул. „Яне Сандански”  № 55, вх. Б, ап. 4 документация за инвестиционно предложение: „ТИР – паркинг за 20 паркоместа” в поземлен имот  № 007001 с площ 4.601 дка в местността „Пумпаловото”, землище на гр. Кресна, Община Кресна, Област Благоевград