Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №78/2018

Изх. №322(1)/02.02.2018 г.

Технологични планове за залесяване на горски територии от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир” - отдели, подотдели 1164 „у“, 1247 „я“ и 1268 „о“

Възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РИЛСКИ МАНАСТИР”

Прочети още...

Съобщение №77/2018

Изх. №317(1)/02.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Търговско и складово строителство в поземлен имот с идентификатор 17395.182.9 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „МОНИ СТРОЙ-2013“ ЕООД, ЕИК 202502943

Прочети още...

Съобщение №76/2018

Изх. №284(1)/02.02.2018 г.

уведомление за инвестиционно предложение “Възстановяване и модернизиране на обект за производство на гасена вар, варово тесто и варов разтвор (хоросан) в ПИ с идентификатор 59077.2.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„ПЪРВОСТРОЙ - Г“ ЕООД ЕИК 811152348

Прочети още...

Съобщение №75/2018

Изх. №282(1)/02.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Разширение на цех за метални конструкции, находящ се в поземлени имоти с идентификатори 56126.166.22 и 56126.166.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич – изграждане на нови сгради в имот с идентификатор 56126.166.30 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: „СТРИМОНА 2000“ ЕООД, ЕИК 101533073

Прочети още...

Съобщение №74/2018

Изх. №167(3)/02.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №4 + КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, село Баня, община Разлог към къща за гости, находяща се в УПИ ІV, пл. №341 в кв. 28 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ВАЛАНИ ФЕМИЛИ“ ЕООД, ЕИК 204793378

Прочети още...

Съобщение №73/2018

Изх. №3841(3)/02.02.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот № 062008, находящ се в местността „Пановски бунар“, землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград с отреждане за „склад за зеленчуци, офис и търговска част“

Възложител: НИКОЛАЙ ТАСЕВ

Прочети още...

Съобщение №72/2018

Изх. №296(1)/01.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда и складова база за хранителни продукти в поземлен имот с идентификатор 03504.238.42 в местността Гарата по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: САЙФИ ВЕХОВ

Прочети още...