Съдържание

Посетители

В момента има 287  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №74/2018

Изх. №167(3)/02.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №4 + КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, село Баня, община Разлог към къща за гости, находяща се в УПИ ІV, пл. №341 в кв. 28 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ВАЛАНИ ФЕМИЛИ“ ЕООД, ЕИК 204793378

Във връзка с внесеното от Вас в качеството на упълномощено лице за „ВАЛАНИ ФЕМИЛИ“ ООД уведомление с Вх. №167/16.01.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №4 + КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, село Баня, община Разлог към къща за гости, находяща се в УПИ ІV, пл. №341 в кв. 28 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград.“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда водовземане на минерална вода от Сондаж №4 + КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, село Баня, община Разлог към къща за гости, находяща се в УПИ ІV, пл. №341 в кв. 28 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград, с обща площ на имота в размер на 470 кв. м с цел захранване на предвидени за изграждане рекреационни съоръжения към предвиждания на възложителя за реконструиране на съществуващата в имота двуетажна жилищна сграда със застроена площ 120.90 кв. м в къща за гости.
Предвижданията на инвестиционното предложение са свързани с реализацията на следните дейности в рамките на имота: реконструиране на съществуващата в имота двуетажна жилищна сграда със застроена площ 120.90 кв. м в къща за гости, без да са заявени предвиждания за изменение на параметрите на същата; изграждане на малък рекреационен басейн с кубатура 36.3 куб. м с една хидромасажна вана с обем 1000 л (джакузи) с цел осигуряване на пълноценни условия за рекреация, профилактика и балнеолечение на посетителите на къщата за гости; изграждане на тръбопровод с дължина около 700 м от Сондаж №4 + КЕИ №6 на находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня до имота, с трасе предвидено да преминава изцяло в регулационните граници на населеното място.
С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на нова и/или изменение на съществуващата техническа инфраструктура осигураваща питейно-битово водоснабдяване и отвеждане на формираните от дейността на обекта отпадъчни води. Не се предвижда и изграждане на нова и/или изменение на съществуващата пътна инфраструктура.
Така заявено, инвестиционното предложение за „Водовземане на минерална вода от Сондаж №4 + КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, село Баня, община Разлог към къща за гости, находяща се в УПИ ІV, пл. №341 в кв. 28 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
При извършената проверка по отношение местоположението на териториите, предмет на инвестиционното предложение (имота, предмет на инвестиционното предложение и засегнатите от трасето на тръбопровода имоти), спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ за басейново управление (ПУРБ на „ЗБР“ за БУ) (2016 – 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) на „ЗБР“ за БУ (2016 – 2021 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и на условия, описани в т. 2, т. 3, т. 7, т. 8 и т. 9 от становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” с Изх. № П-01-25/26.01.2018 г., постъпило в РИОСВ – Благоевград с вх. №167(2)/30.01.2018 г., копие от което прилагаме.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелствата, че е предвидено същото да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за инвестиционното предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №4 + КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, село Баня, община Разлог към къща за гости, находяща се в УПИ ІV, пл. №341 в кв. 28 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.
Приложение: съгласно текста.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград