Съдържание

Посетители

В момента има 352  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №78/2018

Изх. №322(1)/02.02.2018 г.

Технологични планове за залесяване на горски територии от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир” - отдели, подотдели 1164 „у“, 1247 „я“ и 1268 „о“

Възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РИЛСКИ МАНАСТИР”

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №322/29.01.2018 г. за горецитираните технологични планове за залесяване, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Технологичните планове за залесяване на горски територии от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир ” - отдели, подотдели 1268 „о“, 1247 „я“ и 1164 „у“ попадат в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съобразено с представената информация, целта на плановете за залесяване е да се подобри фитосанитарното състояние на гореописаните горски територии.
С изготвените технологични планове е предвидено:
• в отдел, подотдел 1164 „у“, находящ се в местността Клепало, землище на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил, с обща площ 91 дка – ново залесяване върху площ в размер на 10 дка с цел производство на дървесина. Предвидено е площта да се залеси чрез засаждане на фиданки от черен бор и планински ясен в тераси;
• в отдел, подотдел 1247 „я“, находящ се в местността Еленка, землище на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил, с обща площ 67 дка – ново залесяване върху площ в размер на 10 дка с цел производство на дървесина. Предвидено е площта да се залеси чрез засаждане на фиданки от черен бор и планински ясен в тераси;
• в отдел, подотдел 1268 „о“, находящ се в местността Магазина, землище на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил, с обща площ 26.2 дка – ново залесяване върху площ в размер на 10 дка с цел производство на дървесина. Предвидено е площта да се залеси чрез засаждане на фиданки от черен бор и планински ясен в тераси.
Предвидените дейности по залесяване и последващо отглеждане на културите включват: ръчно почистване на площта; почвоподготовка на площта чрез направа на тераси с ръчни инструменти; временно съхранение на фиданките; залесяване на иглолистните фиданки; залесяване на широколистните фиданки; първо, второ и трето отглеждане на едногодишната култура.
От извършената проверка по отношение местоположението на предвидената за залесяване площи, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообрази (ЗБР) се установи, че:
 предвидените за залесяване площи не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ;
 предвидената за залесяване площ в отдел, подотдел 1268 „о“ попадат в границите на защитена зона BG0001013 „Скрино“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 85/2007 г., изм. и доп.);
 предвидените за залесяване площи в отдели, подотдели 1164 „у“ и 1247 „я“ не попадат в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР.
Така разработените технологични планове за залесяване и предвидените с тях дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
При направения пространствен анализ в ГИС среда е установено, че предвидена за залесяване площ в отдел, подотдел 1268 „о“ не попада в обхвата на природни местообитания и на ефективно заети местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001013 „Скрино“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с технологичните планове за залесяване дейности, както и че при реализирането им не се предполага унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания и местообитания видовете, предмет на опазване в защитените зони, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за „Технологични планове за залесяване на горски територии от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир” - отдели, подотдели 1164 „у“, 1247 „я“ и 1268 „о“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за конкретните Технологични планове за залесяване на горски територии от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир” - отдели, подотдели 1164 „у“, 1247 „я“ и 1268 „о“ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград