Съдържание

Посетители

В момента има 565  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №73/2018

Изх. №3841(3)/02.02.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за имот № 062008, находящ се в местността „Пановски бунар“, землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград с отреждане за „склад за зеленчуци, офис и търговска част“

Възложител: НИКОЛАЙ ТАСЕВ

Във връзка с внесена от Вас документация с вх. № 3841/04.12.2017 г. и вх. № 3841(2)/26.01.2018 г. на РИОСВ – Благоевград, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.,) за горецитирания план, предвид чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам за следното:
ПУП-ПЗ за имот № 062008, находящ се в местността „Пановски бунар“, землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград с отреждане за „склад за зеленчуци, офис и търговска част“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация имот с № 062008 е с площ 1.264 дка и начин на трайно ползване „нива“. С ПУП – ПЗ се предвижда имотът да се отреди за „склад за зеленчуци, офис и търговска част“. Водоснабдяването ще се осъществи от съществуващ водопровод, граничещ с имота. Отпадъчните води ще се заустват във водоплътна изгребна яма. Електрозахранването ще се осъществи от ЕП 20 kV „Яково, чрез подземно положен кабел в сервитута на път с дължина около 400 м
С Решение № 586 по Протокол № 22/29.05.2017 г. от проведено заседание на Общински съвет – гр. Петрич е разрешено изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот с № 062008, местност „Пановски бунар“, землище на с. Кърналово, община Петрич за промяна предназначението от „нива“ за „склад за зеленчуци, офис и търговска част“.
На този етап не са налични данни, че с ПУП - ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, предвид което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотът и трасетата, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на отстояние 500 – 900 м са разположени границите на защитени зони BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ1 бр. 51/2010 г.) и BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001023 “Рупите - Струмешница” и BG0002098 “Рупите”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „ПУП-ПЗ за имот № 062008, находящ се в местността „Пановски бунар“, землище на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград с отреждане за „склад за зеленчуци, офис и търговска част“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград