Съдържание

Посетители

В момента има 151  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №76/2018

Изх. №284(1)/02.02.2018 г.

уведомление за инвестиционно предложение “Възстановяване и модернизиране на обект за производство на гасена вар, варово тесто и варов разтвор (хоросан) в ПИ с идентификатор 59077.2.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

Възложител:„ПЪРВОСТРОЙ - Г“ ЕООД ЕИК 811152348

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №284/24.01.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Възстановяване и модернизиране на обект за производство на гасена вар, варово тесто и варов разтвор (хоросан) в ПИ с идентификатор 59077.2.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация ПИ с идентификатор 59077.2.19 с площ 9.096 дка e с начин на трайно ползване „за стопански двор“. В имота са изградени стопанска сграда, склад, навес, пожарен хидрант, паркинг, бетонов възел и варово стопанство (варница). Варовото стопанство е въведено в експлоатация с протокол от 20.12.1983 г. Към настоящият момент в обекта не се извършва производствена дейност, не се произвежда вар и варови разтвори. Имотът е с изградена техническа инфраструктура – захранен с ел. енергия и вода, отпадъчните води се отвеждат в изгребна яма.
В част от имота е предвидено да се изгради „Ферма за интензивно отглеждане на аквакултури“, за което е проведена процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС, приключила с Решение №БД-39-ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Благоевград. За същото от главния архитект на община Петрич е издадено Разрешение за строеж №81/23.05.2017 г.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда възстановяване и модернизиране на съществуващ обект с цел производство на гасена вар, варово тесто и варов разтвор (хоросан) в съответствие с нормативните изисквания. Предвидено е възстановяване и модернизиране на бетонова площадка за негасена вар, бетонова площадка за пясък, варогасилка, улей със сита, ями за гасене вар, площадка за получаване на хоросан, пакетажна площадка, зона за контрол на количеството на опаковките посредством кантар, бетонова площадка за складиране на готовата продукция. Предвиденият производствен капацитет на варовото стопанство е 30 м3/месец гасена вар, до 50 м3 /месец варово тесто и варов разтвор. При производствения процес не се формират отпадъчни води.
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада изцяло в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0001023 “Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Възстановяване и модернизиране на обект за производство на гасена вар, варово тесто и варов разтвор (хоросан) в ПИ с идентификатор 59077.2.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград