Съдържание

Посетители

В момента има 376  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №77/2018

Изх. №317(1)/02.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Търговско и складово строителство в поземлен имот с идентификатор 17395.182.9 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „МОНИ СТРОЙ-2013“ ЕООД, ЕИК 202502943

Във връзка с внесеното от Вас в качеството на упълномощено лице за „МОНИ СТРОЙ-2013“ ЕООД уведомление с Вх. №317/29.01.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Търговско и складово строителство в поземлен имот с идентификатор 17395.182.9 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в поземлен имот с идентификатор 17395.182.9 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, с площ 2800 кв. м, представляващ земеделска земя с регистриран начин на трайно ползване „ливада“, да бъдат изградени следните обекти: едноетажна сграда с предназначение за магазин със застроена площ 200 кв. м, включващ и офис помещение със санитарен възел и едноетажна сграда с предназначение склад със застроена площ 200 кв. м за пакетирани промишлени стоки (без хранителни). В рамките на имота е предвидено да се обособи и паркинг за пет броя автомобили. Предвидено е и ограждане на имота по имотни граници с ажурна ограда.
Захранването на новопредвидените обекти с електроенергия е предвидено да се осъществи от собствен дизелов агрегат с инсталирана мощност 15 kW. Водоснабдяването на обектите за битови нужди е предвидено да се осъществи от цистерна, която ще се монтира в началото на имота. За питейни нужди е предвидено да се доставя бутилирана вода. Битовите отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани във водоплътна изгребна яма. Транспортния достъп до имота ще се осъществява по полски път.
Така заявено, инвестиционното предложение „Търговско и складово строителство в поземлен имот с идентификатор 17395.182.9 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо е разположена защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Търговско и складово строителство в поземлен имот с идентификатор 17395.182.9 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград