Съдържание

Посетители

В момента има 174  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №72/2018

Изх. №296(1)/01.02.2018 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда и складова база за хранителни продукти в поземлен имот с идентификатор 03504.238.42 в местността Гарата по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

Възложител: САЙФИ ВЕХОВ

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №296/25.01.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на жилищна сграда и складова база за хранителни продукти в поземлен имот с идентификатор 03504.238.42 в местността Гарата по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в поземлен имот с идентификатор 03504.238.42 в местност Гарата по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград, с площ 3000 кв. м, представляващ земеделска земя с регистриран начин на трайно ползване „ливада“, да се изградят две сгради. Едната сграда е предвидено да бъде жилищна сграда със застроена площ около 400 кв. м., а другата - складова база за хранителни стоки на площ от 500 кв. м. Електрозахранването и водоснабдяването на сградите е предвидено да се осъществи от електропреносната и водопроводна мрежи в района на ж.п. гара Белица. Отпадъчните води е предвидено да се заустват в изгребна яма.
Така заявено, инвестиционното предложение „Изграждане на жилищна сграда и складова база за хранителни продукти в поземлен имот с идентификатор 03504.238.42 в местността Гарата по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“ не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
От извършената проверка по отношение на местоположението на имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР. Най-близо са разположени следните две защитени зони, чийто граници се припокриват изцяло: защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-764 от 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 100 от 2008 г.) и защитена зона BG0000495 „Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда и складова база за хранителни продукти в поземлен имот с идентификатор 03504.238.42 в местността Гарата по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград