Съдържание

Посетители

В момента има 382  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1104/2013 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане транжорна за месо в УПИ І-2001, местност „Лозята", землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1103/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на спомагателно помещение - гараж за два автомобила и интегрирана система (в рамките на спомагателното помещение) за градински и домакински инвентар в поземлен имот с идентификатор 61813.137.62 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1102/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда в част ½ от имот 072003 с площ 0.976 дка, местност „Решманица", землище на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1101/2013 г.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2013 г. в гори, собственост на Рилска света обител, Рилски манастир, землище Рилски манастир с ЕКАТТЕ 62685, общ. Рила, обл. Кюстендил – отдели, подотдели 1064 „а", „б", „в", „г" и 1065 „в", „г", „д"

Прочети още...

Съобщение №1100/2013 г.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2013 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград" – отдели, подотдели 214 „н"; 215 „б" и „г"; 226 „а"; 235 „ж", „б", „д"; 236 „е1", „а1", „т"; 238 „ж"; 260 „ж", „н", „г"; 263 „д", „з", „ц"; 298 „ц1"; 300 „и"; 301 „г", „н", „р", „с", „ф", „ц", „я"; 302 „а", „х"; 311 „"м", „н", „ф"; 319 „е"; 321 „б", „д", „ц"; 229 „д"; 232 „о"

Прочети още...

Съобщение №1099/2013 г.

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) за обект „Електропровод за УПИ 067003, местност „Ранна круша", землище на с. Ново Ходжово, община Сандански и землище на с. Кулата, община Петрич"

Прочети още...

Съобщение №1098/2013 г.

Технологични планове за залесяване на отдел, подотдели 339 „к" и „з" от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Катунци"

Прочети още...