Съдържание

Посетители

В момента има 560  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1104/2013 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане транжорна за месо в УПИ І-2001, местност „Лозята", землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4648/12.12.2013 г. и №4648(1)/17.12.2013 г. на РИОСВ-Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно „Изграждане транжорна за месо в УПИ І-2001, местност „Лозята", землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация в УПИ І-2001, местност „Лозята", землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев с обща площ 1258 м2, да се изгради едноетажна сграда за цех за преработка на червени меса. В цеха ще се доставя трупно месо. Една част от него ще се съхранява в минусова камера, а друга част ще отива за преработка, разфасоване, мелене, бъркане, месене и пакетиране. Готовата продукция ще се съхранява в хладилна камера с подходяща температура за съхранение.
Предвидено е захранването с ел.енергия да се осъществи от ВЛ 20 кV „Топлика" чрез подземен ел.провод с дължина около 50 м. Снабдяването с вода ще се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на с. Мусомища. Отпадъчните води след като преминат през филтри и утайници за твърди частици ще се заустват в съществуващата канализация на селото.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони:

  • BG0002076 „Места" за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД - 532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/06.07.2010 г.),
  • BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр.107/2007 г.), изменено и допълнено с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените с него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0002076 „Места" и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане транжорна за месо в УПИ І-2001, местност „Лозята", землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.