Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1099/2013 г.

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП - ПП) за обект „Електропровод за УПИ 067003, местност „Ранна круша", землище на с. Ново Ходжово, община Сандански и землище на с. Кулата, община Петрич"

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4405(1)/21.11.2013 г. за горецитирания ПУП-ПП, на основание чл. 6а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме следното:
ПУП - ПП за обект „Електропровод за УПИ 067003, местност „Ранна круша", землище на с. Ново Ходжово, община Сандански и землище на с. Кулата, община Петрич" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С ПУП-ПП се инициира изграждане на електропровод – подземна кабелна линия с цел обслужване нуждите на възложителя за външно електрозахранване на имот с номер 067003 в землището на с. Ново Ходжово, общ. Сандански, обл. Благоевград, отреден за строителство на МВЕЦ „Ходжово". Предвижда се захранващият електропровод да бъде с дължина 6387.48 м и същият да бъде изграден подземно. Трасето на кабела започва от съществуващ електропровод в землището на с. Кулата и преминава през части от имоти с номера и начин на трайно ползване както следва: 000226 – „пасище, мери", 000471 – „полски път", 000252 – „предпазни диги", 082001 – „нелесопригодни площи, дървесна, храстова растителност", 000253 – „предпазни диги", 000257 – „водни течения", 000368 – „пасище, мери", 000116 – „полски път", 000113 – „полски път", 093019 – „пасище, мери", 000257 – „канали", 000254 – „пасище, мери" в землището на с. Кулата и 000137 – „пасище с храсти", 000134 – „гранична река", 072075 – „друг вид земеделска земя", 000164 – „полски път", 000142 – „полски път", 000038 – „друг вид земеделска земя", 000079 – „местни пътища", 000098 – „полски път" и 067003 – УПИ в землището на с. Ново Ходжово. Имотите са общинска и държавна собственост. С настоящия проект не се предвижда промяна на предназначението и начина на ползване на частта от имотите през които преминават съоръженията на техническата инфраструктура или отчуждаване на части от имоти.
Съгласно предоставената документация гореупоменатия ПУП-ПП е разработен в съответствие със Заповед № ОА-РР-191/05.04.2013 г. на областния управител на област с административен център Благоевград, с която е допуснато изработването на ПУП-ПП за обект „Електропровод за УПИ 067003, местност „Ранна круша", землище на с. Ново Ходжово, община Сандански,и землище на с. Кулата, община Петрич", преминаващ през землището на с. Ново Ходжово, община Сандански и с. Кулата община Петрич, област Благоевград. Със Заповед №УТИП-188/27.08.2013 г. на кмета на община Сандански е учредено право на прокарване на отклонение от общата мрежа на техническата инфраструктура за УПИ 067003 през общински пътища и имоти общинска собственост. От кмета на община Петрич е учредено право на преминаване на трасето на ел. провода през имотите - общинска собственост със Заповед № I-С-327/18.11.2013 г.
За инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Ходжово" на течащи води на р. Пиринска Бистрица в землището на с. Ново Ходжово и с. Катунци, община Сандански, област Благоевград" от директора на РИОСВ-Благоевград е издадено Решение № БД-89-ПР/2007 г. с характер на решението „да не се извършва ОВОС".
От директора на РИОСВ-Благоевград е издадено и писмо с изх. № 3315(5)/ 18.10.2013 г., съгласно което инвестиционното предложение „Частично изменение на проектно трасе на напорен тръбопровод на МВЕЦ „Ходжово" на р. Пиринска Бистрица, землище на с. Катунци, с. Калиманци, с. Враня и с. Ново Ходжово, община Сандански, област Благоевград" не подлежи на процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и на процедура по реда на глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. В тази връзка не са налични данни, че с ПУП-ПП се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Площите, предмет на плана не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии
Частта от трасето преминаваща през имоти с номера 067003, 000098, 000079, 000038, 000142, 000164 и 072075 в землището на с. Ново Ходжово, предмет на плана, попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно:
 защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменено и допълнено с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.).
Частта от трасето преминаваща през имоти с номера 000253, 082001, 000252, 000226, 000471 и 000226 в землището на с. Кулата, предмет на плана, попада в границите на следните две защитени зони от мрежата "НАТУРА 2000":

  • защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменено и допълнено с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.);
  • защитена зона BG0002098 „Рупите" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2010 г.).

При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с ПУП-ПП дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002098 „Рупите" за опазване на дивите птици определен със заповедта за обявяването ѝ както и, че ПУП-ПП е съвместим и не противоречи на целите и мерките, заложени в Плана за управление на речните басейни в териториалния обхват на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград предвид изразеното становище с Изх. №П-01-199/10.12.2013 г.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на гореупоменатия ПУП–ПП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" и BG0001023 „Рупите - Струмешница"за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002098 „Рупите" за опазване на дивите птици. Предвид гореизложеното, същият не подлежи на задължителна екологична оценка, както и на преценяване на необходимостта от такава оценка. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявения ПУП-ПП за обект „Електропровод за УПИ 067003, местност „Ранна круша", землище на с. Ново Ходжово, община Сандански и землище на с. Кулата, община Петрич" е, че не е необходимо да се провежда процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на плана, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.