Съдържание

Посетители

В момента има 563  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1103/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на спомагателно помещение - гараж за два автомобила и интегрирана система (в рамките на спомагателното помещение) за градински и домакински инвентар в поземлен имот с идентификатор 61813.137.62 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4646/12.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Изграждане на спомагателно помещение - гараж за два автомобила и интегрирана система (в рамките на спомагателното помещение) за градински и домакински инвентар в поземлен имот с идентификатор 61813.137.62 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното се предвижда промяна предназначението на горска територия с обща площ 0.740 дка и начин на трайно ползване „ливада" с цел изграждане на спомагателно помещение - гараж за два автомобила и интегрирана система (в рамките на спомагателното помещение) за градински и домакински инвентар. Предвиденото за изграждане спомагателно помещение е свързано с предвидена за изграждане жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.752.365 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог собственост на възложителя. Предвидената обща използвана площ за спомагателното помещение е 54 м2 от поземлен имот с идентификатор 61813.137.62. Не се предвижда спомагателното помещение да бъде захранено с ел. енергия и вода за питейно - битови нужди. Достъпа до имота ще се осъществява през поземлен имот с идентификатор 61813.752.365 с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м).
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона:
- BG0000625 „Изворо" за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Mинистерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.), изменено и допълнено с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14/2008 г.)
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0000625 „Изворо". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Изграждане на спомагателно помещение - гараж за два автомобила и интегрирана система (в рамките на спомагателното помещение) за градински и домакински инвентар в поземлен имот с идентификатор 61813.137.62 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.