Съдържание

Посетители

В момента има 165  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1097/2013 г.

Инвестиционно предложение „Производствена база за производство и преработка на биоторове в течно и твърдо състояние в УПИ І от кв. 5 по плана на с. Склаве, община Сандански, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1096/2013 г.

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) „за вилна сграда" в обхват поземлен имот 16а и поземлен имот 14, масив 671 по одобрения кадастрален план на местността „Трещеник", землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение №1095/2013 г.

Задание за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлени имоти с номера 006054, 006055 и 006056 в местност „Мечкарката", землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград за „вила"

Прочети още...

Съобщение №1094/2013 г.

Инвестиционно предложение „Разрушаване на сграден фонд – съществуващи стари сгради на бившата „Манипулация" на тютюневия комбинат, находящи се в поземлен имот с идентификатор 04279.618.23 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1093/2013 г.

Инвестиционно предложение „Аварийно възстановяване на улица и изграждане на подпорна стенна на р. Осеновска в с. Филипово, община Банско, област Благоевград"

Прочети още...

Съобщение №1092/2013 г.

Технологичен план за залесяване на отдел, подотдел 1220 „4" от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Дупница

Прочети още...

Съобщение №1090/2013 г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на складови помещения за селскостопанска продукция в имот № 115006, местност „Брантията", землище на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград"

Прочети още...