Съдържание

Посетители

В момента има 368  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1100/2013 г.

План-извлечение за промяна вида на сечта през 2013 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград" – отдели, подотдели 214 „н"; 215 „б" и „г"; 226 „а"; 235 „ж", „б", „д"; 236 „е1", „а1", „т"; 238 „ж"; 260 „ж", „н", „г"; 263 „д", „з", „ц"; 298 „ц1"; 300 „и"; 301 „г", „н", „р", „с", „ф", „ц", „я"; 302 „а", „х"; 311 „"м", „н", „ф"; 319 „е"; 321 „б", „д", „ц"; 229 „д"; 232 „о"

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх.4433/25.11.2013 г. за горецитираното план-извлечение, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
План-извлечението за промяна вида на сечта през 2013 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград" – отдели, подотдели 214 „н"; 215 „б" и „г"; 226 „а"; 235 „ж", „б", „д"; 236 „е1", „а1", „т"; 238 „ж"; 260 „ж", „н", „г"; 263 „д", „з", „ц"; 298 „ц1"; 300 „и"; 301 „г", „н", „р", „с", „ф", „ц", „я"; 302 „а", „х"; 311 „"м", „н", „ф"; 319 „е"; 321 „б", „д", „ц"; 229 „д"; 232 „о" попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на план-извлечението са гореописаните отдели, подотдели, представляващи бялборови култури, в които е наличен повреден дървостой следствие на биотични фактори, а именно: масово намножаване на корояд, в резултат на което са налични т. нар. „короядни петна".
С план-извлечението се предвижда да се изведе санитарна сеч на 100% в короядните петна. Общата площ на петната е в размер на 124.5 дка.
Отдели, подотдели 214 „н"; 215 „б" и „г" попадат в землището на с. Лисия, общ. Благоевград, обл. Благоевград.
Отдели, подотдели 226 „а"; 235 „б", „д"; и 229 „д" попадат в землището на с. Дренково, общ. Благоевград, обл. Благоевград.
Отдели, подотдели 235 „ж"; 236 „е1", „а1", „т"; 238 „ж" и 232 „о" попадат в землището на с. Клисура, общ. Благоевград, обл. Благоевград.
Отдели, подотдели 260 „ж", „н", „г"; 263 „д", „з", „ц" попадат в землището на с. Обел, общ. Благоевград, обл. Благоевград.
Отдели, подотдели 298 „ц1"; 300 „и"; 301 „г", „н", „р", „с", „ф", „ц", „я" попадат в землището на с. Габрово, общ. Благоевград, обл. Благоевград.
Отдел, подотдели 232 „а", „х" попадат в землището на с. Дебочица, общ. Благоевград, обл. Благоевград.
Отдели, подотдели 311 „"м", „н", „ф"; 319 „е"; 321 „б", „д", „ц"; 229 „д" попадат в землището на с. Падеш, общ. Благоевград, обл. Благоевград.
Така предвидените горскостопански дейности не са свързани с промяна на предназначението и начина на ползване на засегнатите горски земи. С извеждането на така предвидените сечи, ще се запази видовия състав и ще се подобри качествената структура на дървостоите и няма да се създадат предпоставки за загуба, фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове от дивата флора и фауна.
Гореописаните отдели, подотдели не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Отдели, подотдели 238 „ж"; 260 „ж", „н", „г"; 263 „з"; 321 „б", „д", „ц" попадат в границата на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), допълнен с Решение № 661 на министерски съвет (МС) от 2007 г. (ДВ, бр. 85 от 2007 г.), и с Решение № 802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени и допълнени с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.).
Най-близо около останалите отдели, подотдели са разположени две защитени зони, а именно:

  • защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна;
  • защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.).

Дейностите, заложени за реализиране с план-извлечението, не попадат в обхвата на някоя от позициите на Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението вида и обема на заложените горскостопански дейности, не се очаква вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, както и върху най-близо разположените такива. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2013 г. за гори – държавна собственост в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград" – отдели, подотдели 214 „н"; 215 „б" и „г"; 226 „а"; 235 „ж", „б", „д"; 236 „е1", „а1", „т"; 238 „ж"; 260 „ж", „н", „г"; 263 „д", „з", „ц"; 298 „ц1"; 300 „и"; 301 „г", „н", „р", „с", „ф", „ц", „я"; 302 „а", „х"; 311 „"м", „н", „ф"; 319 „е"; 321 „б", „д", „ц"; 229 „д"; 232 „о", преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за заявените параметри на план-извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.