Съдържание

Посетители

В момента има 66  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1098/2013 г.

Технологични планове за залесяване на отдел, подотдели 339 „к" и „з" от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Катунци"

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4533/03.12.2013 г. за горецитираните планове, на основание чл. 6а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г. и бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС", Ви уведомяваме за следното:
Технологични планове за залесяване на отдел, подотдели 339 „к" и „з" от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Катунци" попадат в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С технологичните планове за залесяване са проектирани залесявания както следва:

  • в отдел, подотдел 339 „к", попадащ в землището на с. Петрово, общ. Сандански, обл. Благоевград се предвижда да се залеси площ в размер на 1 дка с черен бор, с цел създаване на гори върху площи, в които не се е появило естествено възобновяване;
  • в отдел, подотдел 339 „з", попадащ в землището на с. Петрово, общ. Сандански, обл. Благоевград се предвижда да се залеси опожарена площ в размер на 2 дка с черен бор, с цел създаване на гори върху площи, в които не се е появило естествено възобновяване.

Гореописаните отдели, подотдели не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същите попадат в границата на една защитена зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно:

  • защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.) изменено и допълнено с Решение № 52 на МС от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение №811/16.10.2010 г. и с Решение № 335 на МС от 2011 г. (ДВ, бр. 41 от 2011 г.).

Така предвидените горскостопански дейности не са свързани с промяна на предназначението и начина на ползване на засегнатите горски земи. С провеждането им няма да се създадат предпоставки за загуба, фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове от дивата флора и фауна.

Дейностите, заложени за реализиране с технологичните планове за залесяване, не попадат в обхвата на някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидените с технологичните планове дейности, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зони BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за „Технологични планове за залесяване на отдел, подотдели 339 „к" и „з" от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Катунци", преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящето се отнася само за заявените параметри на гореупоменатия план и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.