Съдържание

Посетители

В момента има 22  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-126-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-126-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на „Хотел“ в имот № 235023, м. „Струго“, землището на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № БД-38-П/ 2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград

Съобщение до Г-ЖА НАТАЛИЯ ЩЕРЕВА – УПРАВИТЕЛ НА “СИМУЛ БГ“ ООД, (АКТ. НАИМЕНОВАНЕ „ЗИМУЛ“ ООД), относно издаване на Решение № БД-38-П/ 2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Инсталация за термолизна преработка на биомаса, пластмаса, гуми и други неопасни отпадъци в УПИ XV, кв. 136, поземлен имот с идентификатор 61813.764.20 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение за издадено Решение № 6/21.06.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 6/21.06.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка  в писмо изх. №1786(1)/06.06.2017 г. на РИОСВ – Благоевград - ТУК


Съобщение за загуба на правно действие на Решение № 33-ПР/2003 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № 33-ПР/2003 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за строителство на МВЕЦ „Киселец“ на р. Сугаревска, землище на с. Сугарево, община Сандански

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-28-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-28-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „МВЕЦ на р. Глазне в землището на с. Баня, община Разлог и гр. Банско, община Банско, област Благоевград”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-72-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-72-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за настаняване на туристи” в поземлен имот № 052003 в местността „Бански път”, землище на с. Баня, общ. Разлог”

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-67-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-67-ПР/2010 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Крайпътен обслужващ комплекс в имот № 011029 с площ 2.210 дка, местност „Сминдарево блато", землище на с. Баня, община Разлог”

Прочети още...