Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1093/2021

Изх. №3097(3)/08.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Закупуване на специализирани машини и съоръжения за земеделското стопанство на ЗП Георги Калайджиев, свързани с подобряване на иновациите и напояването във връзка с кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., мярка „Иновации в материални активи“, подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

възложител: Г. К.

Прочети още...

Съобщение №1092/2021

Изх. №2913(5)/08.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 68792.228.13, местност Герена по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ЛОГОДОВИ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1091/2021

Изх. №3667(1)/04.11.2021 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Строителство на две автоматични наблюдателни станции (АНС) за борба с пожарите, попадащи в държавни горски територии, с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура за подбор BG06RDNP001-8.003 по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

възложител: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №1090/2021

Изх. №3620(1)/04.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Почистване, чрез изкореняване и/или изрязване на нежелана растителност и подобряване, чрез рекултивация и подравняване на поземлени имоти с идентификатори 12471.3.5 и 12471.3.7, местност Ормана по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“

възложител: К. Я.

Прочети още...

Съобщение №1089/2021

Изх. №3596(1)/04.11.2021 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – частично изменение на плана за регулация (ЧИПР) за УПИ II-355,1008, кв.12 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: И. И., Е. Д.

Прочети още...

Съобщение №1088/2021

Изх. №3402(3)/04.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на апартаментен хотел в поземлен имот с идентификатор 02693.501.375 (стар номер 383,385, квартал 41, парцел XLVI) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №7 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „КАТЕЛ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1087/2021

Изх. №3614(1)/03.11.2021 г.

Уведомление за изготвяне на проект за Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ ХХІ, кв. 312А по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: А. К.

Прочети още...