Съдържание

Посетители

В момента има 87  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №5/2022

Изх. №4295(1)/05.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на съществуваща сграда и прилежащия терен в УПИ X-352, кв.1 по плана на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Х. Н.

Прочети още...

Съобщение №4/2022

Изх. №4280(1)/05.01.2022 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – плана за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.129.55, местност Царевоселско шосе-Ш.08 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „обществено обслужване и автосервиз“

възложител: „ГУМЕКСПРЕС-1“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №3/2022

Изх. №4278(1)/05.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Разширение на електронна съобщителна мрежа на „БТК” ЕАД по ул. „Перелик“ и ул. „Астра“, ж.к. „Бялата висота“, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: БТК ЕАД

Прочети още...

Съобщение №2/2022

Изх. №3757(7)/04.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Корекция на дере, включващо подпорни стени с дължина 78 м на северната, и дължина 77,7 м на южната страна на дере за укрепване на бреговете му и възстановяване на улицата между о.т. 51 и о.т. 70 в кв. 22 и кв. 26 по плана на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА КРЕСНА

Прочети още...

Съобщение №1/2022

Изх. №3720(7)/04.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционното предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец „ТК‐1“ в поземлен имот с идентификатор 40912.45.42 (стар №045042), местност „Горни бари‐1“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

възложител: В. Р.

Прочети още...

Съобщение №1298/2021

Изх. №4270(1)/31.12.2021 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 04279.53.2 в местността Шейница - Ш.24 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел обособяване на три броя нови поземлени имоти с идентификатори 04279.53.55, 04279.53.56 и 04279.53.57 с предназначение „магазини, офиси, сграда за безвредни дейности“ и един новообразуван имот с идентификатор 04279.53.54 с предназначение „за път“

възложител: В. П., М. П., Р. С.

Прочети още...

Съобщение №1297/2021

Изх. №4257(1)/31.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на магазин № 8 с идентификатор 04279.615.264.2.49, находящ се в жилищна сграда с идентификатор 04279.615.264.2 в поземлен имот с идентификатор 04279.615.264 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград (УПИ V-615.199, кв. 175 по плана на II-ри микрорайон, гр. Благоевград) в салон за красота“

възложител: С. Д., Д. Г., Д. К.,  А. Т.

Прочети още...