Съдържание

Посетители

В момента има 265  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №508/2024

Изх. №1411(1)/27.03.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП):
• Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ XI-72, кв. 38 по плана на ж.к. „Еленово 1“, Благоевград с предназначение „за обществено обслужване“, имоти с идентификатори 04279.626.72, 04279.626.149 и 04279.626.153 по кадастралната карта на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград (КК на гр. Благоевград) с цел образуване на четири броя нови УПИ с предназначение за „обществено обслужване“: УПИ XXIX отреден за имот с нов идентификатор 04279.626.363 по КК на гр. Благоевград; УПИ XXX отреден за поземлен имот с нов идентификатор 04279.626.364 по КК на гр. Благоевград; УПИ XXXI отреден за поземлен имот с нов идентификатор 04279.626.375 по КК на гр. Благоевград и УПИ XI отреден за имот с нов идентификатор 04279.626.376 по КК на гр. Благоевград, кв. 38 по плана на ж.к. „Еленово 1“, гр. Благоевград;
• План за застрояване (ПЗ) за новообразувани УПИ XXIX-626.363, УПИ XXX- 626.364, УПИ XXXI-626.375 и УПИ XI-626.376, кв. 38 по плана на ж.к. „Еленово 1“, Благоевград, имоти с идентификатори 04279.626.363, 04279.626.364, 04279.626.375 и 04279.626.376 по КК на гр. Благоевград - средно свободно застрояване“

възложител: „АБЕЛ СЕРВИЗ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №507/2024

Изх. №1410(1)/27.03.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищна сграда в УПИ I-321, пл. №38, кв. 10 по плана на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: Д. Д., А. Д.

Прочети още...

Съобщение №506/2024

Изх. №1403(1)/27.03.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Автономна фотоволтаична (соларна) система, монтирана на покривна конструкция на Детска градина „Радост - Ян Бибиян“ в УПИ V, кв. 57 по плана гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград, подобект „Автономна фотоволтаична система - 6 kW за захранване на улично осветление ТОУ - 2, ТОУ - 5““

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №505/2024

Изх. №1330(1)/27.03.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Търговски обект – хранителен магазин и заведение за бързо хранене в УПИ VIII - 518, кв.9 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: К. У.

Прочети още...

Съобщение №504/2024

Изх. №975(3)/18.03.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП–ПП) за нов кабел 20 кV от ВЕЛ 20 V „Баража“, п/ст. „Джумая“ до поземлен имот с идентификатор 04279.306.32 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Т. Х.

Прочети още...

Съобщение №503/2024

Изх. №774(3)/27.03.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на три открити басейна в поземлен имот с идентификатор 14492.23.36, местност Езерото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград и водовземане на минерална вода от Сондаж №1хг на находище на минерална вода „Градешка баня“, гр. Кресна за захранване на имота с минерална вода“

възложител: Е. К.

Прочети още...

Съобщение №502/2024

Изх. №481(3)/27.03.2024 г.

Уведомление за „Повторно изменение на инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02693.501.798 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград в къща за гости, изграждане на външен басейн към нея и водовземане на минерална вода от Сондаж № 1хг от находище на минерална вода „Гулийна баня“, община Разлог, област Благоевград“

възложител: М. Т.

Прочети още...