Съдържание

Посетители

В момента има 116  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №397/2023

Изх. №1216(1)/17.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на нов уличен водопровод до поземлени имоти с идентификатори 04279.55.53, 04279.55.49 и 04279.55.48, местност „Шейница“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални
регистри (КККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител:„ВМБИЛДИНГ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №396/2023

Изх. №784(1)/17.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане електронна съобщителна мрежа с прилежаща тръбна мрежа за територията на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ВАЙТЪЛ-И“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №395/2023

Изх. №1258(1)/16.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW в прилежащият терен на поземлен имот с идентификатор 14492.5.119 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: ТП „ДГС КРЕСНА“

Прочети още...

Съобщение №394/2023

Изх. №1257(1)/16.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 68792.233.6 в местността „Радевец“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Р. Г., А. Г., И. Г., Л. Г.

Прочети още...

Съобщение №393/2023

Изх. №1253(1)/16.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на таван на кота +5,70 м в жилищна сграда с идентификатор 65334.300.1193.2, изградена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1193 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, в жилище“

възложител: Г. П.

Прочети още...

Съобщение №392/2023

Изх. №1249(1)/16.03.2023 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на канализационна мрежа до поземлен имот с идентификатор 65334.10.3 в местността Калинките по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Й. А., Б. А.

Прочети още...

Съобщение №391/2023

Изх. №1242(1)/16.03.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) в обхват поземлен имот с идентификатор 65334.301.2458 (УПИ I, кв. 143Б) и поземлен имот с идентификатор 65334.301.2880 (УПИ I, кв. 143В) по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...