Съдържание

Посетители

В момента има 91  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №948/2021

Изх. №3127(1)/29.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на грозде чрез ферментация и дестилация – винарна в поземлен имот с идентификатор 24367.114.205 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ“ АД

Прочети още...

Съобщение №947/2021

Изх. №3120(1)/29.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Закупуване на автоматизирано и роботизирано оборудване за доилна зала в кравеферма и цялостно модернизиране на кравеферма, находяща се в поземлени имоти с идентификатори 47408.42.4 и 47408.42.5, местност Самуилска поляна по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: ЕТ „ЗП ГЕОРГИ ПЕТКАНИН“

Прочети още...

Съобщение №946/2021

Изх. №3113(1)/29.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на съществуващи сгради и прилежащите терени в УПИ XI-140, УПИ XII-140 и УПИ XIII-140 кв. 15 по плана на с. Селище, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Д. Р.

Прочети още...

Съобщение №945/2021

Изх. №3094(1)/29.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на Приемно-предавателна станция №2139, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87802.53.60 в местността Батачкото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №944/2021

Изх. №2865(1)/29.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на жилищна сграда в УПИ ХV-1100, кв. 5 по плана на с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...

Съобщение №943/2021

Изх. №2837(2)/29.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на два (2) броя кабелни разпределителни шкафа (КРШ № 1 и КРШ № 2), четири (4) броя главни електромерни табла (ГЕТ № 1, ГЕТ № 2, ГЕТ № 3 и ГЕТ № 4) и изграждане на две кабелни линии ниско напрежение (НН) 0.4 kV в свободен изкоп с цел външно електрозахранване към електроразпределителната мрежа на 8 бр. фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия до 30 kW, всяка находяща се върху покрива на съществуваща жилищна сграда и прилежащия терен в УПИ VI-1100, УПИ VII-1100, УПИ VIII-1100, УПИ IX-1100, УПИ X-1100, УПИ XI-1100, УПИ XII-1100 и УПИ XIII-1100, кв. 5 по плана на с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: П. А.

Прочети още...

Съобщение №942/2021

Изх. №3187(1)/27.09.2021 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2021 – 2022 год. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград” – за отдел, подотдел 19 „д“

възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЛАГОЕВГРАД“

Прочети още...