Съдържание

Посетители

В момента има 132  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1244/2021

Изх. №4089(1)/15.12.2021 г.

Уведомление за изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор 27231.38.76 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград и Инвестиционен проект „за допълващо застрояване – трафопост в имота“

възложител: Л. Р., С. Д.

Прочети още...

Съобщение №1243/2021

Изх. №4046(2)/15.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 66460.175.27, местност Горно поле по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли , община Симитли, област Благоевград“

възложител: О. Д.

Прочети още...

Съобщение №1242/2021

Изх. №3955(3)/15.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на склад за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 18366.142.3 в местността Мекушка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: Ж. П.

Прочети още...

Съобщение №1241/2021

Изх. №4092(1)/14.12.2021 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 65334.210.47 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански и имот №089012 в землището на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №1240/2021

Изх. №4128(1)/13.12.2021 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 17395.221.51 по КК и КР на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА Х. В.

Прочети още...

Съобщение №1239/2021

Изх. №4127(1)/13.12.2021 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 87802.49.29 по КК и КР на с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: К. Г.

Прочети още...

Съобщение №1238/2021

Изх. №4018(2)/13.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Вилно строителство и фотоволтаична инсталация върху покрива на съществуваща вилна сграда, изградена в поземлен имот с идентификатор 61813.776.36 в местността Шипоко по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител:  Е. Т., Е. Т.

Прочети още...