Съдържание

Посетители

В момента има 192  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1162/2022

Изх. №3703(1)/13.09.2022 г.

Горскостопански програми за ПИ с идентификатори 37263.12.77, 37263.12.89, 37263.12.82 по КК и КР на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград.

възложител:НАСЛЕДНИЦИ НА И. М.

Прочети още...

Съобщение №1161/2022

Изх. №3702(1)/13.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 24367.13.43 в местността Атанасова падина по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: E. Г., Я. Г.

Прочети още...

Съобщение №1160/2022

Изх. №3699(1)/13.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 40 500 Wp за собствени нужди, монтирана на покрива на съществуваща сграда „Четириетажна административна сграда на Общинска администрация - Симитли“ в УПИ Х, кв. 37 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №1159/2022

Изх. №3695(1)/13.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация с инсталирана мощност 28 350 Wp за собствени нужди, монтирана на покрива на съществуваща сграда „Народно читалище Васил Коларов - 1922“ в УПИ V, кв. 3 по плана на с. Железница, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №1158/2022

Изх. №3608(1)/13.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници в поземлен имот с идентификатор 52074.7.9, местност Студената вода по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ДЕНИС-МАРИАН ТРЕНЕВ 2008“

Прочети още...

Съобщение №1157/2022

Изх. №3607(1)/13.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 180 kW върху покривните и фасадните конструкции на съществуваща сграда и прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 57176.64.22, местност Мацкова градина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „БУЦЕФАЛ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1156/2022

Изх. №3604(1)/13.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 150 kW върху покривните и фасадните конструкции на съществуваща сграда и прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 57176.64.130, местност Мацкова градина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „БУЦЕФАЛ“ ЕООД

Прочети още...