Съдържание

Посетители

В момента има 169  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №538/2022

Изх. №1547(3)/26.04.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в УПИ ХVІ-214 и УПРИ ХІ -214, кв. 21 по плана на с. Сливница, община Кресна, област Благоевград“

възложител: ЕТ „ГИГА ПАРК - СТИЛЯНА ГИГОВА“

Прочети още...

Съобщение №537/2022

Изх. №3380(14)/20.04.2022 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.78.53, местност Струма по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „склад за промишлени стоки и жилищно строителство“

възложител: С. В.

Прочети още...

Съобщение №536/2022

Изх. №3140(9)/20.04.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на напоителна система с поливни барабани и закупуване на селскостопанска техника за нуждите на земеделско стопанство, находящо се в поземлен имот с идентификатор 77058.2.17, местност Енилъка по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: „КОЛИЙН“ ООД

Прочети още...

Съобщение №535/2022

Изх. №3138(15)/20.04.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Модернизация на съществуваща ферма за отглеждане на овце, разположена в УПИ XXI-008019 в землището на с. Лъки, община Хаджидимово и доставка и монтаж на модулно оборудване за производство на зелен фураж за нуждите на фермата в УПИ I-245, землище на с. Лъки, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: А. С.

Прочети още...

Съобщение №534/2022

Изх. №2737(25)/20.04.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на постройка за автомивка в УПИ V-2379, кв. 74 по плана на гр. Гоце Делчев, поземлен имот с идентификатор 17395.501.2379 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: Т. С., С. С.

Прочети още...

Съобщение №533/2022

Изх. №1968(1)/20.04.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Технологична модернизация и дооборудване на винарна „Логодаж“, изградена в УПИ I-653 и УПИ II-217, кв. 28 по плана на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ВИНАРСКА ИЗБА - ЛОГОДАЖ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №532/2022

Изх. №1886(1)/20.04.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на склад и магазин за промишлени нехранителни стоки с офис в поземлен имот с идентификатор 57176.58.4 в местността Друма по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: И. К., М. Д.

Прочети още...