Съдържание

Посетители

В момента има 131  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №761/2019

Изх. №3078(1)/27.09.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57176.10.3 в местността Сингировец по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: В. С. Я.

Прочети още...

Съобщение №760/2019

Изх. №3075(1)/27.09.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57176.10.3 в местността Сингировец по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Е. К. З.

Прочети още...

Съобщение №759/2019

Изх. №3064(1)/27.09.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с пл. №1110 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: Д. А. М.

Прочети още...

Съобщение №758/2019

Изх. №3061(1)/27.09.2019 г.

уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.310.2151 в местността Чардако по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „вилно строителство“

Възложител: М. К. В.

Прочети още...

Съобщение №757/2019

Изх. №3042(1)/27.09.2019 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с № 004963 (образуван от имот № 004760), землище на гр. Кресна от „Друга селскостопанска територия“ в конкретно предназначение за „Казан“.

Възложител: ПК „БРАТСКИ ТРУД“ ГР. КРЕСНА

Прочети още...

Съобщение №756/2019

Изх. №2615(7)/27.09.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Аварийно бетониране на водоотвеждащ канал (дере), минаващ през с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №755/2019

Изх. №1422(4)/27.09.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на външно електрозахранване НН на хотелски комплекс – ресторант, приемна и сгради №3 и №4 в УПИ V-673, кв. 35 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...