Съдържание

Посетители

В момента има 177  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1211/2022

Изх. №3890(1)/23.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтиране на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 кW върху покрива на съществуваща сграда и прилежащия терен в УПИ ХI-133, кв. 9 по плана на с. Бураново, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: С. И.

Прочети още...

Съобщение №1210/2022

Изх. №3862(1)/23.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на пет вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 02693.186.21, местност Рудина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „БЪЛГЕРИАН ХАЙТС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1209/2022

Изх. №3854(1)/23.09.2022 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 21498.289.4, местност Д. Гумнище по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Т. Ю.

Прочети още...

Съобщение №1208/2022

Изх. №3897(1)/21.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Пристройка към съществуваща сграда разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.627.40 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ГЕОВАН ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1207/2022

Изх. №3894(1)/21.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа в УПИ XXV-1437, кв. 6 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: В. А.

Прочети още...

Съобщение №1206/2022

Изх. №3876(1)/21.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.130.49 в местността Пенков чифлик - Ш.39 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: К. Д.

Прочети още...

Съобщение №1205/2022

Изх. №3869(1)/21.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ IХ, пл. № 88, кв. 9 по плана на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: К. Д.

Прочети още...