Съдържание

Посетители

В момента има 79  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №855/2021

Изх. №2808(1)/31.08.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Модернизация на технологично оборудване в съществуваща ферма за отглеждане на дойни крави и техните потомства, изграждане на нова силажна яма и изграждане на фотоволтаична инсталация до 40 kWр за собствени нужди на покрива на животновъдната ферма в УПИ Х, кв.17 по плана на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: „ЛИМО БУЛС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №853/2021

Изх. №2793(1)/30.08.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на пристройка и надстройка на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 47408.46.26 в местността Падарка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: Г. А.

Прочети още...

Съобщение №852/2021

Изх. №2778(1)/30.08.2021 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2021 год. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Кресна” – за отдели, подотдели 33 „д“ и 143 „з“

възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРЕСНА“

Прочети още...

Съобщение №851/2021

Изх. №2773(3)/30.08.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с планоснимачен номер 106 по плана на с. Мечкул, община Симитли, област Благоевград“

възложител: К. Я.

Прочети още...

Съобщение №850/2021

Изх. №2611(3)/27.08.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на хотелски комплекс и СПА център в поземлен имот с идентификатор 47189.301.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ЕМ СТРОЙ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №849/2021

Изх. №2849(1)/27.08.2021 г.

Уведомление за “План - извлечение за промяна вида на сечта през 2021 година в гори собственост на община Разлог, землище на с. Долно Драглище, община Разлог, област Благоевград“.

възложител: ТП ДГС – РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №848/2021

Изх. №2816(1)/27.08.2021 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 02960.163.16 по КК и КР на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“.

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА Н. К.

Прочети още...