Съдържание

Посетители

В момента има 71  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №377/2020

Изх. №1560(1)/13.05.2020 г.

Уведомление за “План - извлечение за промяна вида на сечта през 2020 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Гърмен, землище на с. Крушево, с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград“

възложител:  ТП ДГС – ГЪРМЕН

Прочети още...

Съобщение №376/2020

Изх. №1554(1)/13.05.2020 г.

Уведомление за за инвестиционно предложение “Изграждане на магазин за промишлени стоки в УПИ XXVI-1724 в кв. 236 (поземлен имот с идентификатор 56126.600.1724) по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител:  Н. Т.

Прочети още...

Съобщение №375/2020

Изх. №1552(1)/13.05.2020 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

възложител:  И. Г.

Прочети още...

Съобщение №374/2020

Изх. №1550(1)/13.05.2020 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за имот с номер 437002 в местността Гатера съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевград“

възложител:  НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Т.П., М. И., Ц. Б.

Прочети още...

Съобщение №373/2020

Изх. №1545(1)/13.05.2020 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

възложител:  Б. С.

Прочети още...

Съобщение №372/2020

Изх. №1542(1)/13.05.2020 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

възложител: К. Б.

Прочети още...

Съобщение №371/2020

Изх. №1540(2)/13.05.2020 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

възложител: Б. Т.

Прочети още...