Съдържание

Посетители

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №929/2022

Изх. №3070(1)/22.07.2022 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 57176.66.9 в местността Друма по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Г. К.

Прочети още...

Съобщение №928/2022

Изх. №2977(1)/22.07.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ III-235, кв. 29 по плана на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

възложител: М. М.

Прочети още...

Съобщение №927/2022

Изх. №2976(1)/22.07.2022 г.

Технологични планове за залесяване от 2022 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Места“, землище на с. Гостун и с. Осеново

възложител: ТП „ДГС - МЕСТА“

Прочети още...

Съобщение №926/2022

Изх. №2972(1)/22.07.2022 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 17405.187.38, 17405.187.650, 17405.142.21 по КК и КР на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

възложител: Г. А.

Прочети още...

Съобщение №925/2022

Изх. №2643(3)/22.07.2022 г.

Уведомление за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части: 1. Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ ХVІІ, кв. 31 по плана на Завод за слаботокови релета - с. Баня, община Разлог, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 02693.313.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград) отреден за „Пилотна станция за екстракти“; 2. Инвестиционен проект за „Цех за производство на течни форми“ - пристройка към „Пилотна станция за екстракти“ в УПИ ХVІІ, кв. 31 по плана на ЗРС - с. Баня, община Разлог, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 02693.313.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград)

възложител: „ЕКСТРАКТФАРМА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №924/2022

Изх. №769(3)/22.07.2022 г.

Уведомление за „Проектно предложение по процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. насочено към увеличаване икономическия размер на земеделското стопанство в обхвата на поземлен имот с идентификатор 04279.36.92 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Н. К.

Прочети още...

Съобщение №923/2022

Изх. №3053(1)/19.07.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1557 по кадастралната карта на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград - IV Основно училище (ОУ) „Христо Смирненски““

възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...