Съдържание

Посетители

В момента има 134  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1237/2021

Изх. №4080(1)/10.12.2021 г.

Уведомление за “Технологични планове за залесяване от 2021 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Белица“

възложител:  ТП „ДГС - БЕЛИЦА“

Прочети още...

Съобщение №1236/2021

Изх. №4038(1)/10.12.2021 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на уличен водопровод и канализация от улица с о.т.13, о.т. 199, о.т.200, о.т.135 и о.т. 136 по плана на с. Изгрев, община Благоевград до поземлен имот с идентификатор 27231.35.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Еленово, община Благоевград, област Благоевград“

възложител:  Г. А. и др.

Прочети още...

Съобщение №1235/2021

Изх. №4029(1)/10.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Пристройка за асансьор към сграда с предназначение здравно заведение в УПИ I (поземлен имот с идентификатор 65334.303.869), кв. 21 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител:  ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №1234/2021

Изх. №4027(1)/10.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на обект с идентификатор 04279.617.5.1.7, находящ се в сграда с идентификатор 04279.617.5.1, в поземлен имот с идентификатор 04279.617.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за търговска дейност“ в „за студио за красота и солна стая““

възложител:  П. В.

Прочети още...

Съобщение №1233/2021

Изх. №4026(1)/10.12.2021 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план – плана за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.22.41, местност Стара гара Ш.14 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

възложител:  Н. С., В. В.

Прочети още...

Съобщение №1232/2021

Изх. №4006(1)/10.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Жилищно строителство в поземлени имоти с идентификатори 17395.48.27, 17395.48.28, 17359.48.30 и 17359.48.31 в местността Горила по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев и монтиране на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия (ФЕЦ) до 30 kW в поземлен имот с идентификатор 17359.48.31 в местността Горила по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител:  ФЛ и „ИГБ ИНВЕСТ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1231/2021

Изх. №3932(3)/10.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение за “Жилищна сграда в УПИ IX б, пл. №234, кв. 25 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

възложител:  К. И.

Прочети още...