Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №988/2021

Изх. №3275(1)/12.10.2021 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.613.140 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел привеждане в съответствие с предвижданията на одобрения Общ устройствен план (ОУП) на Община Благоевград

възложител: В. У., Д. М., В. А., Л. Д., В. Д., М. М., В. М.

Прочети още...

Съобщение №987/2021

Изх. №3273(1)/12.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтиране на хладилна камера за охлаждане на плодове и зеленчуци, и автономна фотоволтаична система в поземлен имот с идентификатор 03294.70.5, местност Калайджийница по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Е. М., И. Б., О. З., А. П., А. З.

Прочети още...

Съобщение №986/2021

Изх. №3259(2)/12.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтиране на хладилна камера за охлаждане на плодове и зеленчуци, и автономна фотоволтаична система в поземлен имот с идентификатор 03294.70.5, местност Калайджийница по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „БГ-ПЛОД-21“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №985/2021

Изх. №3254(1)/12.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Закупуване на технологично оборудване за нуждите на кравеферма, която ще бъде реализирана в поземлен имот с идентификатор 02676.2.516, местност Дурово блато, гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ във връзка с кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2104 – 2021 г., мярка „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

възложител: И. Е.

Прочети още...

Съобщение №984/2021

Изх. №3261(1)/11.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерии, селскостопанска сграда с административно-битова част и фотоволтаична система в поземлен имот с идентификатор 87312.7.138, местност Над Тонско дабе по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Яково, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „КАЛАБАК ИНВЕСТ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №983/2021

Изх. №3260(1)/11.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изместване на съществуващи ВЕЛ от поземлен имот с идентификатор 00134.2.29 в местността Кури дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: И. Б.

Прочети още...

Съобщение №982/2021

Изх. №3252(1)/11.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с мощност до 30 kW монтирана върху покрива на сграда с идентификатор 04279.626.71.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.626.71 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, УПИ XII-710, кв. 38 по плана на ж.к. „Еленово - 1“ – Благоевград“

възложител: „СТРУМА 11“ ООД

Прочети още...