Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1107/2021

Изх. №3649(1)/09.11.2021 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 61813.802.1 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Д. В.

Прочети още...

Съобщение №1106/2021

Изх. №3648(1)/09.11.2021 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 61813.775.240, местност Предела по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА К. Ю.

Прочети още...

Съобщение №1105/2021

Изх. №3660(1)/09.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ II, планоснимачен номер 352, кв. 38 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Г. З.

Прочети още...

Съобщение №1104/2021

Изх. №3594(2)/09.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на външни водопроводи село Осиково и село Рибново“, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: Б. Л.

Прочети още...

Съобщение №1103/2021

Изх. №3660(1)/09.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на външни водопроводи село Осиково и село Рибново“, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛО ГЪРМЕН

Прочети още...

Съобщение №1102/2021

Изх. №3165(3)/08.11.2021 г.

Уведомление за „Коригирана горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 04217.906.2, 04217.0.907.1 и 04217.908.2 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Д. К.

Прочети още...

Съобщение №1101/2021

Изх. №3644(1)/08.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 62699.14.7 в местността Диновица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: М. Д.

Прочети още...