Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1190/2022

Изх. №3843(1)/19.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на склад и офиси в поземлен имот с идентификатор 24367.116.5, местност Ридо по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: С. С.

Прочети още...

Съобщение №1189/2022

Изх. №3809(1)/16.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Полагане на нова кабелна линия 0.4 kV за обект жилищна сграда - средно свързано застрояване в УПИ VIII - 627.11, 627.12, 627.147, кв. 49 по плана на ж.к. „Еленово“, гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ЕКСТРА КОЛОР“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1188/2022

Изх. №3805(1)/16.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване с кабели НН за жилищни сгради, предвидени за изграждане в поземлени имоти с идентификатори 04279.1.61 и 04279.1.62 в местността Баларбаши-15-2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „РИО“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1187/2022

Изх. №3791(1)/16.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Облагородяване на междублоково пространство - ж.к. „Спартак“, блок 11, поземлени имоти с идентификатори 65334.302.6021 и 65334.302.6037 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №1186/2022

Изх. №3790(1)/16.09.2022 г.

Уведомление за проект изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ XIV и УПИ XIII, кв. 73 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград с цел промяна на устройствената зона на имотите от „Жс“ в зона „Жм“ и от свързано застрояване се промени в свободно застрояване

възложител: Ю. Г., Е. Г., М. С.

Прочети още...

Съобщение №1185/2022

Изх. №3762(1)/16.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04399.7.19 в местността Кермит дере по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: А. Д., Е. Д.

Прочети още...

Съобщение №1184/2022

Изх. №3756(1)/16.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност 30 kW, върху покрива на едноетажна масивна сграда с предназначение административна сграда - офис и на гаражни метални клетки - два броя, изградени в поземлен имот с идентификатор 14492.5.129 в местността Завоя по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград и в прилежащият им терен“

възложител: И. К.

Прочети още...