Съдържание

Посетители

В момента има 224  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №809/2024

Изх. №2399(1)/21.05.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65334.94.5 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (КККР на гр. Сандански)“

възложител: И. М.

Прочети още...

Съобщение №808/2024

Изх. №2390(1)/21.05.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на многофункционална зала - пристройка към Детска градина „Джани Родари“, изградена в поземлен имот с идентификатор 17395.501.514 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЖАНИ РОДАРИ“

Прочети още...

Съобщение №807/2024

Изх. №2389(1)/21.05.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Допълващо застрояване - гараж в УПИ II-311, кв. 25 по плана на с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: А. К.

Прочети още...

Съобщение №806/2024

Изх. №2382(1)/21.05.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 20585.16.206 в местността Кестените по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Делчево, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: Л. П.

Прочети още...

Съобщение №805/2024

Изх. №2377(1)/21.05.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на поземлен имот с нов идентификатор 04279.38.82 по кадастралната карта на гр. Благоевград, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 04279.38.51 в местността Кури дере - Ш.22“ по одобрените кадастрална карта кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „полски път“ в „път с трайна настилка“

възложител: Л. Д.

Прочети още...

Съобщение №804/2024

Изх. №2346(1)/21.05.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване ниско напрежение (НН) на жилищна сграда в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56126.603.9875 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград (КККР на гр. Петрич)“

възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №803/2024

Изх. №2339(1)/21.05.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод от водомерна шахта в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24367.45.382 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград (КККР на с. Дъбрава) до новообразуван имот № 84.409 по плана на новообразуваните имоти на с. Дъбрава, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: И. Т. и др.

Прочети още...