Съдържание

Посетители

В момента има 86  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №70/2022

Изх. №54(2)/25.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на обор за юници, сухостойни крави с предродилни боксове и телета в поземлен имот с идентификатор 39116.144.445, местност Пради бука по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: „КИБОР 2013“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №69/2022

Изх. №119(1)/24.01.2022 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – частично изменение на плана за регулация (ЧИПР) за УПИ XII-208, УПИ XIII-207, УПИ XIV-206, кв.22 по плана на с. Горна Брезница, община Кресна“

възложител: С. П.

Прочети още...

Съобщение №68/2022

Изх. №118(1)/21.01.2022 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на регулацията на УПИ II и УПИ III, кв. 142 по плана на гр. Банско, поземлен имот с идентификатор 02676.501.300 и поземлен имот с идентификатор 02676.501.304 по кадастралната карта на гр. Банско за образуване на нови УПИ IV-3001 с предназначение „за автогара и обществено обслужване“ и УПИ V-3002 с предназначение „За обществено обслужване“ по плана на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...

Съобщение №67/2022

Изх. №111(1)/21.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с офиси в УПИ IV-1458, кв.15а по плана на гр. Симитли, община Симитли“

възложител: Р. К., В. К., „СТРОЙКОМПЛЕКТ 05“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №66/2022

Изх. №98(1)/21.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 05606.17.125 в местността Мантара по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград от „Пасище“ в „Селскостопански път“

възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прочети още...

Съобщение №65/2022

Изх. №97(1)/21.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на офис в поземлен имот с идентификатор 59077.51.13, местност Оризарнико - Чалтията по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ОКИ КОНСУЛТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №64/2022

Изх. №95(1)/21.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на кабелна линия НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20910.3.4, местност Под кръста по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: А. С.

Прочети още...