Съдържание

Посетители

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №433/2023

Изх. №1225(1)/23.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на външно електрозахранване – БКТП и кабелна линия 20 КV на производствено хале в имот с идентификатор 61813.750.372 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „КОГЕН ЮЗИНА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №432/2023

Изх. №1286(1)/23.03.2023 г.

Уведомление за „План - извлечение за промяна вида на сечта в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП „ДГС -Якоруда“

възложител: ТП „ДГС - ЯКОРУДА“

Прочети още...

Съобщение №431/2023

Изх. №1254(1)/23.03.2023 г.

Уведомление за “План - извлечение за промяна вида на сечта през 2023 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Места, землище на с. Обидим, община Банско, област Благоевград“

възложител: ТП ДГС – МЕСТА

Прочети още...

Съобщение №430/2023

Изх. №1251(1)/23.03.2023 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 78464.502.22 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Церово, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“, с цел образуване на 2 (два) броя нови имота с идентификатори 78464.502.37 и 78464.502.38 с предназначение за „жилищно строителство“ – ново ниско свободно жилищно застрояване“

възложител: С. Т., М. Т., М. Т.

Прочети още...

Съобщение №429/2023

Изх. №1250(1)/23.03.2023 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 78464.502.25 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Церово, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“, с цел образуване на 2 (два) броя нови имота с идентификатори 78464.502.45 и 78464.502.46 с предназначение за „жилищно строителство“ – ново ниско свободно жилищно застрояване“

възложител: С. Т., М. Т., М. Т.

Прочети още...

Съобщение №428/2023

Изх. №1188(1)/23.03.2023 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 17395.51.435, местност Казармата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: Г. М.

Прочети още...

Съобщение №427/2023

Изх. №1183(1)/23.03.2023 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 62699.30.8 и 62699.30.9, местност Над канала по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „АСБАХ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Прочети още...