Съдържание

Посетители

В момента има 121  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1506/2022

Изх. №4912(1)/25.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Благоустрояване на ул. „Арсени Костенцев“ в гр. Благоевград, предвидено да се извърши на три етапа: Етап І - от О.Т. 67 до О.Т. 65; Етап II - от О.Т. 66 до О.Т. 68 и Етап III - от О.Т. 63 до О.Т. 64“

възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №1505/2022

Изх. №4906(1)/25.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.617.68.2.4, разположен в сграда с идентификатор 04279.617.68.2 в поземлен имот с идентификатор 04279.617.68 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „кафе - бар“ в „заведение за бързо хранене“

възложител: „ХЕНГАУТ ДД“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1504/2022

Изх. №4073(3)/25.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена на км 1+800 на пътя Разлог-Годлево, община Разлог, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №1503/2022

Изх. №4786(1)/25.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно „Ремонт и възстановителни работи на съществуващи съоръжения на МВЕЦ „Сушицка – 2“ на р. Сушицка, землище на с. Полена, община Симитли, област Благоевград“

възложител: „ДИМАЛ АМ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1502/2022

Изх. №4786(1)/24.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, подобект: Улица „Драма“ от о.т. 4, о.т. 6, о.т. 36, о.т. 37, о.т. 53,о.т. 52, о.т. 51, о.т. 50, о.т. 49 до о.т. 85, с. Копривлен, община Хаджидимово“

възложител: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

Прочети още...

Съобщение №1501/2022

Изх. №4785(1)/24.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на партерен (гаражен с мазета) етаж на съществуваща в имота двуетажна жилищна сграда, изградена в УПИ XV, кв. 45 по плана на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

възложител: А. Й.

Прочети още...

Съобщение №1500/2022

Изх. №4784(1)/24.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна жилищна сграда и допълващо застрояване - гараж в УПИ XXVII, кв. 34 по плана на гр. Рила, община Рила, област Кюстендил“

възложител: И. Г.

Прочети още...