Съдържание

Посетители

В момента има 292  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1645/2023

Изх. №4773(2)/28.11.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия по реда на чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за трасе на напорен тръбопровод 600 за МВЕЦ „Водемил“ и проект на ПУП-ПП за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия по реда на чл. 110, ал. 5 от ЗУТ за трасе на ел.кабел 20 кV за МВЕЦ „Водемил“

възложител: „ВОДЕМИЛ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1644/2023

Изх. №4739(1)/27.11.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на открита спортна площадка в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04279.606.43 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Благоевград, област Благоевград“

възложител: НХГ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №1643/2023

Изх. №4731(1)/27.11.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Основен ремонт и изграждане на алеи за достъп в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград - Подобект „Обособяване на алея за достъп от нова о.т. 116, през нова о.т. 117, през нова о.т. 118, през нова о.т. 119, през нова о.т. 120, през нова о.т. 121, през нова о.т. 122, през нова о.т. 12З, през нова о.т. 124, през нова о.т. 125, през нова о.т. 126 до нова о.т. 127 в с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград”

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №1642/2023

Изх. №4692(1)/27.11.2023 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 21498.296.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА Г. В.

Прочети още...

Съобщение №1641/2023

Изх. №4691(1)/27.11.2023 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 03504.277.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА Т. Д.

Прочети още...

Съобщение №1640/2023

Изх. №4053(1)/27.11.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Внедряване на малка вътрешно-цехова линия за производство на дървесни пелети на Площадка № 2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 49312.15.80 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград към фабрика за производство на мебели, интериорни врати и ламинат „Евро доор“, с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ЕВРО ДООР“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1639/2023

Изх. №4677(1)/24.11.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване ниско напрежение (НН) на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 52101.12.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД

Прочети още...