Съдържание

Посетители

В момента има 161  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1086/2021

Изх. №3612(1)/03.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на пристройка към и преустройство на подпокривно пространство към жилищна сграда с идентификатор 02676.501.504.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.504 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград и преустройство на подпокривното пространство в жилище“

възложител: Д. Б.

Прочети още...

Съобщение №1085/2021

Изх. №3595(1)/03.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 30 kW, включително към съществуващите сгради в урбанизираната територия, в т.ч. върху покривите и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти в 150 кв. м от УПИ XIII-953, кв. 51 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: „АНАХ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1084/2021

Изх. №3593(1)/03.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 43565.8.12, местност Щапо по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: И. К.

Прочети още...

Съобщение №1083/2021

Изх. №3590(1)/03.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на пристройка към съществуваща производствена сграда (шивашки цех), разположена в поземлен имот с идентификатор 49312.15.73 е местността Средно поле по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „КУУЛТЕКС 1“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1082/2021

Изх. №3587(1)/03.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 20345.36.14 в местността Свети Никола по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград“

възложител: И. С.

Прочети още...

Съобщение №1081/2021

Изх. №3582(1)/03.11.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на гараж в поземлен имот с идентификатор 04279.626.40 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: С. С.

Прочети още...

Съобщение №1080/2021

Изх. №3581(1)/03.11.2021 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61813.781.420, местност Бойков рид по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград за промяна предназначението от „за земеделски труд и отдих“ за „вилно строителство“

възложител: А. М.

Прочети още...