Съдържание

Посетители

В момента има 135  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1464/2022

Изх. №4570(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на въздушно електропроводно отклонение - ниско напрежение, изпълнено с кабел НН тип ВЛУП за външно електрозахранване на обект: „Едноетажна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57830.17.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: „ЕРМ ЗАПАД“ АД

Прочети още...

Съобщение №1463/2022

Изх. №4522(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно ел. захранване на фотоволтаична електроцентрала в поземлен имот с идентификатор 17395.153.9 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: „АН СОЛАР“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1462/2022

Изх. №4491(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 87338.581.227 и 87338.581.228, местност Стофричене по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Г. Г.

Прочети още...

Съобщение №1461/2022

Изх. №4490(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 87338.581.227 и 87338.581.228, местност Стофричене по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Г. Г.

Прочети още...

Съобщение №1460/2022

Изх. №4448(2)/18.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на склад към дърводелска работилница, находяща са в ХХVІІІ по плана на Стопански двор на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: „ТОМИ 2003“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1459/2022

Изх. №4694(1)/16.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка от един етаж до съществуващ лекарски кабинет и клинична лаборатория на два етажа - „Лапдерма“ с цел обособяване на два лекарски кабинета в УПИ XIII0.3379, кв. 140 по плана на гр. Гоце Делчев (поземлен имот с идентификатор 17395.501.3379 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев), община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: ЕТ „ДОКТОР КАЛИН КАЛИНКОВ АСИП - ИПС КВП“

Прочети още...

Съобщение №1458/2022

Изх. №4026(3)/16.11.2022 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване за (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 02676.501.6301 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград (УПИ ХХІІ-2638, кв. 217, по плана на гр. Банско, община Банско) от „за ваканционно селище“ в „за производствена и складова дейност“

възложител: „ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА“ АД

Прочети още...