Съдържание

Посетители

В момента има 99  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №868/2021

Изх. №2859(1)/02.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Поставяне на два броя преместваеми обекти - фургони в поземлен имот с идентификатор 57159.9.39 в местността Лаго по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: А. Р.

Прочети още...

Съобщение №867/2021

Изх. №2855(1)/02.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на ограда с височина 1.75 м в поземлен имот с идентификатор 65344.300.553 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: К. Д., М. Д., С. Д.

Прочети още...

Съобщение №866/2021

Изх. №2844(1)/02.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на стопанска сграда към съществуваща кравеферма в поземлен имот с идентификатор 14341.21.56, местност Жингов бряст по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител:„ВИА КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №865/2021

Изх. №2377(3)/02.09.2021 г.

Уведомление за проект на “Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 02676.13.1, 02676.12.11 и 02676.13.26, местност „Грамадето“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград и отреждане на новообразуваните имоти за „обществено обслужване“ и обособяване на паркоместа към улица“.

възложител: И. З.

Прочети още...

Съобщение №864/2021

Изх. №2881(1)/01.09.2021 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2021 – 2022 год. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград” – за отдели, подотдели 147 „и“, 147 „к“, 97 „д“, 100 „з“, 209 „х“, 209 „щ“, 243 „г“, 243 „д“, 250 „к1“, 292 „б“, 293 „с“, 293 „у“ и 135 „м“

възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЛАГОЕВГРАД“

Прочети още...

Съобщение №863/2021

Изх. №2862(1)/01.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02676.18.42, местност Грамадето по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: „ГЛ ГРУП – 2015“ ООД

Прочети още...

Съобщение №862/2021

Изх. №2850(1)/01.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда - близнак в УПИ IV-269, кв. 20 по плана на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: И. Т.

Прочети още...