Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №775/2019

Изх. №3095(1)/03.10.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на оптично кабелно захранване на „ТВРТС - Копривлен“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 38532.73.201 в местността Тумбите по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: БТК ЕАД

Прочети още...

Съобщение №773/2019

Изх. №3072(1)/03.10.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 18366.77.42 в местността Голямата бара-Тумбата по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: А. Р. Г.

Прочети още...

Съобщение №774/2019

Изх. №3082(1)/03.10.2019 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 15326.301.183 в местността Сечево Плевен по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Годлево, община Разлог, област Благоевград – собственост на наследниците на А. Г. С.“

Възложител: наследниците на А. Г. С.

Прочети още...

Съобщение №772/2019

Изх. №3018(1)/03.10.2019 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 22602.86.1, 22602.115.2, 22602.110.7, 22602.114.8, 22602.114.9 и 22602.113.9 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долно Драглище, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: Д. Й. Ч., Л. Н. К.

Прочети още...

Съобщение №771/2019

Изх. №2716(8)/02.10.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи на ГНК – 4 в землищата на с. Баничан и с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград във връзка с кандидатстване по Мярка 4.3 от ПРСР 2014 -2020 г.“

Възложител: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №770/2019

Изх. №2906(3)/02.10.2019 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ на поземлен имот с идентификатор 61813.182.480, местност Извора по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград с цел образуване на три нови УПИ – УПИ І с отреждане за проектен имот с идентификатор 61813.182.18 и предназначение „за паркинг“, УПИ ІІ с отреждане за проектен имот с идентификатор 61813.182.19 и предназначение „за туристически комплекс“ и УПИ ІІІ с отреждане за проектен номер с идентификатор 61813.182.20 и предназначение „за рибовъдно стопанство“ и Подробен устройствен – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ за удължаване на улица с о.т. 633 – о.т. 634 за осигуряване на достъп до новообразувания УПИ ІІІ“.

Възложител: „НАЦИОНАЛНО ЛОВНОІРИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ“

Прочети още...

Съобщение №769/2019

Изх. №3141(1)/01.10.2019 г.

Уведомление за „Бизнес план по Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Възложител: М. Ф. .

Прочети още...