Съдържание

Посетители

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1283/2023

Изх. №3560(1)/07.09.2023 г.

Уведомление за „Проект за изменение на действащ Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и План за улична регулация (ПУП – изменение на ПР и ПУР) за УПИ І в кв. 14 и улица с о. т. 25 – о.т. 38 по плана на с. Враня, община Сандански, област Благоевград“

възложител:ОБЩИНА САНДАНСКИ, РПК „ПИРИН“, К. П.

Прочети още...

Съобщение №1282/2023

Изх. №3517(1)/07.09.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Предприятие за преработка на месо и местни продукти от едри преживни животни и дребни преживни животни в поземлен имот с идентификатор 65334.202.10, местност Соколовец по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „КАРАМАНОЛЕВ И СИН“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1281/2023

Изх. №3571(1)/05.09.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на съществуващо помещение с идентификатор 04279.602.133.1.51 в сграда с идентификатор 04279.602.133.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 04279.602.133 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград в „хранителен магазин“

възложител: „БЕТА 111“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1280/2023

Изх. №3552(1)/05.09.2023 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части:
1. Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за застрояване (ИПЗ) за изменение на коефициента на интензивност на застрояване на УПИ XV-3126, кв. 149 по плана на VII микрорайон, Благоевград, имот с идентификатор 04279.622.218 по кадастралната карта на Благоевград от максимална стойност 2.0 на 3.2 съгласно Решение № 550 по Протокол № 19/23.12.2022 г. на Общински съвет-Благоевград, с цел реализиране на предвиденото с РУП, одобрен със Заповед № 404/02.05.2012 г. на Кмета на Община Благоевград, свързано жилищно застрояване с УПИ XIV-3433 и УПИ XVI-6083.3384, кв. 149 по плана на VII микрорайон, Благоевград.
2. Частично изменение на Работен устройствен план (ЧИРУП), одобрен със Заповед № 404/02.05.2012 г. на Кмета на Община Благоевград за УПИ XV-3126, кв. 149 по плана на VII микрорайон, Благоевград, имот с идентификатор 04279.622.218 по кадастралната карта на Благоевград - средно свързано застрояване с УПИ XIV-3433 и УПИ XVI-6083.3384, кв. 149 по плана на VII микрорайон, Благоевград.
3. Инвестиционен проект за пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 04279.622.218.1, разположена в УПИ XV-3126, кв. 149 по плана на VII микрорайон, Благоевград, имот с идентификатор 04279.622.218 по кадастралната карта на Благоевград - средно свързано застрояване с УПИ XIV-3433 и УПИ XVI-6083.3384, кв. 149 по плана на VII микрорайон, Благоевград“

възложител: С. З., З. К.

Прочети още...

Съобщение №1279/2023

Изх. №3542(1)/05.09.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за УПИ I, кв. 22 и УПИ II, кв. 22 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград, съответно поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02693.501.222 и ПИ с идентификатор 02693.501.6134 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

възложител: А. Г., В. Г., „АВЕН 2004“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1278/2023

Изх. №3535(1)/05.09.2023 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за УПИ I-2060, кв. 116 по плана на V-ти микрорайон на Благоевград, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04279.606.89 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Благоевград с предназначение „За жилищно строителство“ с цел привеждане на устройствената зона и устройствените показатели в съответствие с Общ устройствен план (ОУП) на община Благоевград“

възложител: К. М., Е. М.

Прочети още...

Съобщение №1277/2023

Изх. №3525(1)/05.09.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция и основен ремонт на площадно пространство пред Дом на културата – гр. Гоце Делчев, находящо в УПИ VI, УПИ VII и УПИ VIII, кв. 52 и УПИ I, кв. 1031, по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, включително за двата моста над реката, свързващите двете зони на града“

възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прочети още...