Съдържание

Посетители

В момента има 159  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №529/2024

Изх. №1474(1)/02.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №528/2024

Изх. №1473(1)/02.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на улици в гр. Сандански: ул. „Христо Ботев“ – от о. т. 35 до о. т. 70 и ул. „Солунска“ – от о. т. 581 до о. т. 353 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №527/2024

Изх. №1472(1)/02.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Благоустройствени дейности в периферни и квартали със специфични проблеми – ж.к. Спартак, гр. Сандански – улици и тротоари в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 65334.302.6018, 65334.302.6021, 65334.302.6037, 65334.302.6038, 65334.302.6039, 65334.302.6040, 65334.302.6041, 65334.302.6048, 65334.302.6221, 65334.300.3695 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (КККР на гр. Сандански)“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №526/2024

Изх. №1399(1)/02.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в УПИ II, пл. № 54, кв. 6 по плана на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: И. Ч.

Прочети още...

Съобщение №525/2024

Изх. №924(3)/02.04.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.129.46, местност Царевосел шосе – Ш.08 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за автокъща, автосервиз, склад за промишлени стоки и камера за боядисване на коли“

възложител: Г. К.

Прочети още...

Съобщение №524/2024

Изх. №1396(1)/01.04.2024 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлени имоти с идентификатори 05606.18.88 и 05606.18.87, местност Мантара по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на с. Борово), съдържащ следните самостоятелни части:
1. Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР), с който да се обединят поземлени имоти с идентификатори 05606.18.88 и 05606.18.87, местност Мантара, по КККР на с. Борово;
2. Изменение на ПУП-ПЗ, с който новообразуваният поземлен имот да се отреди за „жилищна сграда, магазин и автосервиз“ към устройстевна зона с разновидност „Смесена многофункционална“ – „Смф“ с параметри на застрояване – Плътност на застрояване – 70%; Кинт. 2.2; Позел. – мин.25%; Начин на застрояване – свободно;
3. Инвестиционни проекти за изграждане на „автосервиз – пристройка и смяна предназначение на склад за селскостопанска продукция“

възложител: А. М.

Прочети още...

Съобщение №523/2024

Изх. №1360(1)/01.04.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) — Парцеларен план (ПП) за нов кабел НН ниско напрежение от Съществуващ „ТП-2 Обел“ НН ниско напрежение, Селище, намиращ се в имот с идентификатор 53031.10.230, местност Юрто по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград на фасадата на който ще се монтира ГЕТ /попадащ в сервитутната зона на съществуваща въздушна мрежа НН/ до имот с идентификатор 53031.10.229, местност Юрто, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ПЕТРОВИ СОЛАР 2021“ ЕООД

Прочети още...