Съдържание

Посетители

В момента има 105  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №390/2020

Изх. №1588(1)/15.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ ІІІ-2213, кв. 67 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: О. Ш., Л. Л., Х. Л.

Прочети още...

Съобщение №391/2020

Изх. №1592(1)/15.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена в поземлен имот с идентификатор 04279.310.2115 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: В. М.

Прочети още...

Съобщение №389/2020

Изх. №1587(1)/15.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ ІV-2212, кв. 67 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: М. С., С. С., Л. С.

Прочети още...

Съобщение №388/2020

Изх. №1586(1)/15.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с гаражи и подземни гаражи в УПИ Х-2212, кв. 67 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: М. С., С. С., Л. С.

Прочети още...

Съобщение №387/2020

Изх. №1583(1)/15.05.2020 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

възложител: Д. К.

Прочети още...

Съобщение №386/2020

Изх. №1563(1)/15.05.2020 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) за УПИ І - 231 в кв. 8 А по плана на с. Българчево, за обединяване на УПИ І - 231 и имот пл. № 189 и образуване на нов УПИ І, отреден за имот с пл. № 309 в кв. 8 А по плана на с. Българчево, община Благоевград и план за застрояване за новообразуван имот УПИ І - 309 в кв. 8 А по плана на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград - ново ниско свободно жилищно застрояване

възложител: А. С.

Прочети още...

Съобщение №385/2020

Изх. №1562(1)/15.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ Х от кв. 55 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: И. Ч., Ш. Ч.

Прочети още...