Съдържание

Посетители

В момента има 347  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №400/2023

Изх. №4740(6)/17.03.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план за трасе на канализация - съоръжение на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 02693.55.22 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „БОАНЕЛ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №399/2023

Изх. №1248(1)/17.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Вилно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.778.22 в местността Раплево по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: СДРУЖЕНИЕ „ПИРИН ЕКО“

Прочети още...

Съобщение №398/2023

Изх. №1240(1)/17.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-199, кв. 2 по плана на с. Ласкарево, община Сандански, област Благоевград“

възложител:„ВМБИЛДИНГ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №397/2023

Изх. №1216(1)/17.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на нов уличен водопровод до поземлени имоти с идентификатори 04279.55.53, 04279.55.49 и 04279.55.48, местност „Шейница“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални
регистри (КККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител:„ВМБИЛДИНГ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №396/2023

Изх. №784(1)/17.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане електронна съобщителна мрежа с прилежаща тръбна мрежа за територията на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ВАЙТЪЛ-И“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №395/2023

Изх. №1258(1)/16.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW в прилежащият терен на поземлен имот с идентификатор 14492.5.119 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: ТП „ДГС КРЕСНА“

Прочети още...

Съобщение №394/2023

Изх. №1257(1)/16.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 68792.233.6 в местността „Радевец“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Р. Г., А. Г., И. Г., Л. Г.

Прочети още...