Съдържание

Посетители

В момента има 190  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1009/2021

Изх. №3384(1)/14.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител:ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прочети още...

Съобщение №1008/2021

Изх. №3382(1)/14.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител:ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Прочети още...

Съобщение №1007/2021

Изх. №3367(1)/14.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ V73, кв. 16 по плана на с. Ръждак (поземлен имот с идентификатор 63542.604.546), община Петрич, област Благоевград“

възложител: В. Т., Ч. Ш.

Прочети още...

Съобщение №1006/2021

Изх. №3366(1)/14.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ VIII с пл. № 1612,1613,1818, кв. 77 по плана на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: М. А., Д. А.

Прочети още...

Съобщение №1005/2021

Изх. №3123(3)/14.10.2021 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2021 г. в гори, собственост на Община Симитли – за отдели, подотдели 359 „а1“, 370 „с“, 507 „г“, 507 „е“ и 508 „г“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №1004/2021

Изх. №3407(1)/13.10.2021 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори: 61813.662.400, 61813.676.34 по КК и КР на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“.

възложител: В. И.

Прочети още...

Съобщение №1003/2021

Изх. №3347(1)/13.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Промяна предназначението и преустройство на самостоятелен обект с идентификатор 65334.300.2068.1.41 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград - тип магазин М1 - за търговска дейност в земеделска аптека“

възложител: „АРХИЗОНА“ ООД

Прочети още...