Съдържание

Посетители

В момента има 103  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №384/2020

Изх. №1594(1)/14.05.2020 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на техническата инфраструктура за обект „Транспортен достъп до квартал „Изгрев – Юг“, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №383/2020

Изх. №1519(1)/14.05.2020 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ПЗ) на УПИ III-638,639,6778, кв. 132 по плана на II-ри микрорайон на гр. Благоевград, имот с идентификатор 04279.615.97 по КККР на Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“ – ново средно застрояване, свързано със съществуващо застрояване и предвиждане на надстройка от 2 (два) на съществуваща сграда с идентификатор 04279.615.98.1 в УПИ V-2467, кв. 132 по плана на II-ри микрорайон на гр. Благоевград, имот с идентификатор 04279.615.98 по КККР на Благоевград, с предназначение „хотел“, запазване режима на застрояване на съществуващи сгради с идентификатори 04279.615.98.1, 04279.615.96.1 по кадастралната карта на Благоевград и привеждане на устройствената зона и устройствените показатели за УПИ III-638,639,6778 и УПИ V-2467, кв. 132 по плана на II-ри микрорайон на гр. Благоевград в съответствие с ОУП на Община Благоевград

възложител: „ФЕНИКС ГОЛД“ ООД

Прочети още...

Съобщение №382/2020

Изх. №1478(3)/14.05.2020 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация на УПИ XI-72 в кв. 38 по плана на ж.к. „Еленово - 1“, гр. Благоевград за образуване на нов УПИ XXVIII-626.180,626.74, отреден за имот с идентификатор 04279.626.180 и част от имот 04279.626.74 (общински за бул. „П.К. Яворов“) по КККР на гр. Благоевград с предназначение „жилищно строителство и обществено обслужване“ и план за застрояване (ПЗ) за УПИ XXVIII- 626.180,626.74 в кв. 38 по плана на ж.к. „Еленово - 1“, гр. Благоевград – ново средно свободно застрояване“

възложител: Ф. Н., С. К., Р. К.

Прочети още...

Съобщение №381/2020

Изх. №1424(3)/14.05.2020 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) за промяна на отреждането на УПИ III285 за имот с идентификатор 27231.21.64 по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград и промяна предназначението на УПИ IV285 от „за производство на чорапи и офиси“ в „за производство на чорапи, офиси и жилищно строителство“ и отреждане за имот 27231.21.63 по кадастралната карта на с. Еленово, община Благоевград, и изменение на плана за застрояване (ИПЗ) УПИ III21.64 и УПИ IV21.63 за промяна начина на застрояване от „ниско свободно“ в „ниско свързано застрояване“ и запазване режима на съществуващите сгради

възложител: „КРИ СТРОЙ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №380/2020

Изх. №1576(1)/13.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XV-326, кв.12 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: В. П.

Прочети още...

Съобщение №379/2020

Изх. №1571(1)/13.05.2020 г.

Уведомление за „Бизнес план по Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

възложител: А. Б.

Прочети още...

Съобщение №378/2020

Изх. №1565(1)/13.05.2020 г.

Уведомление за „Бизнес план по Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

възложител:  Б. П.

Прочети още...