Съдържание

Посетители

В момента има 140  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №992/2022

Изх. №3176(1)/05.08.2022 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – Плана за застрояване (ПЗ) за имот №120.2104 по плана на новообразуваните имоти, местност махала Митовци, землище на с. Дъбрава, община Благоевград за промяна предназначението от „нива“ в „за вилно строителство“

възложител: В. Б.

Прочети още...

Съобщение №991/2022

Изх. №3172(1)/05.08.2022 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за външен водопровод до поземлен имот с идентификатор 68223.10.22, местност Чешмичката по КККР на с. Спатово, община Сандански, област Благоевград и Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП ПУП – ПП за външно електрозахранване до същия имот“

възложител: „ХИДРАЛИФТ КРЕЙНС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №990/2022

Изх. №1849(4)/05.08.2022 г.

Уведомление за  „Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 24367.1.51, местност Бачиново по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за друга селскостопанска територия“ в „курортни обекти за настаняване и подслон“

възложител: Д. Н.

Прочети още...

Съобщение №989/2022

Изх. №3286(1)/03.08.2022 г.

Уведомление за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за делба на поземлен имот с идентификатор 04279.104.3 в местността Песока по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

възложител: Я. А.

Прочети още...

Съобщение №988/2022

Изх. №2230(8)/03.08.2022 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Реконструкция на общински път BLG1290/III-1007, Полето - Брежани/Брежани - Сенокос - Граница община Симитли - община Кресна/ - BLG2130/ от км 0+000 до км 15+670“

възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

Прочети още...

Съобщение №987/2022

Изх. №3182(3)/03.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с инсталирана мощност 150 kWp , монтирана на покрив на сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.19.57 по одобрени кадастрална карта на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „МЕТЕОРА“ ООД

Прочети още...

Съобщение №986/2022

Изх. №3253(1)/03.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 02693.501.750 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград (УПИ XXIII, кв. 35 по плана на с. Баня, община Разлог)“

възложител: Р. К., Н. К.

Прочети още...