Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №721/2023

Изх. №2101(1)/17.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Рехабилитация на участъци от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Прочети още...

Съобщение №720/2023

Изх. №1730(3)/17.05.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изменение на количествата на отпадъчните води по Разрешително за заустване № 43740004/17.08.2012 г., продължено с Решение № ПО-01-105/27.08.2018 г., издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район, във връзка с разширение на дейността“

възложител: „ВИНАРСКА ИЗБА ВИЛА МЕЛНИК“ ООД

Прочети още...

Съобщение №719/2023

Изх. №1045(3)/17.05.2023 г.

Уведомление за „Проект на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот с идентификатор 77058.5.222 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, съдържащ части: Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване (ПУП – ИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 77058.5.222 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград и Инвестиционен проект за изграждане на „Офис сграда“ в поземлен имот с идентификатор 77058.5.222 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: „АГРОЛАНД“ ООД

Прочети още...

Съобщение №718/2023

Изх. №2087(1)/16.05.2023 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване (ПУП - ИПЗ) за делба на поземлен имот с идентификатор 00134.3.3 в местността Кури дере по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград с цел образуване на три нови имота - имот с проектен идентификатор 00134.3.21 и имот с проектен идентификатор 00134.3.22 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Изгрев общ. Благоевград и двата с предназначение „за жилищно строителство“, и имот проектен идентификатор 00134.3.20 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Изгрев общ. Благоевград с предназначение за „алея за достъп“

възложител: Г. Б. и др.

Прочети още...

Съобщение №717/2023

Изх. №2085(1)/16.05.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за делба на поземлен имот с идентификатор 65334.90.12 в местността Нишан таши по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград с цел образуване на 2 (два) нови урегулирани поземлени имота (УПИ) – имоти с проектни идентификатори 65334.90.33 и 65334.90.34 в местността Нишан таши по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград и двата с предназначение „за жилищно строителство“

възложител: Д. А., Е. Д.

Прочети още...

Съобщение №716/2023

Изх. №2083(1)/16.05.2023 г.

Уведомление за изготвяне на проект на „ПУП – изменение на Плана за регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 57176.29.27, 57176.29.28, 57176.29.29 и 57176.29.30 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „АМИ ВЕТ СТ“ ООД,„ВАЛЕКС 1“ ЕООД , ЕТ „КАЛИНА ЯНЕВА-ПРОГРЕС“ и др.

Прочети още...

Съобщение №715/2023

Изх. №2082(1)/16.05.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 07377.16.12 в местността Бана каси по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за жилищно строителство“

възложител: Й. С.

Прочети още...