Съдържание

Посетители

В момента има 221  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №760/2024

Изх. №2198(1)/13.05.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Надстройка на съществуваща сграда с идентификатор 17395.501.1646.1 и допълващо застрояване - гараж в УПИ ХVII - 1646, кв. 73 по плана на гр. Гоце Делчев, поземлен имот с идентификатор 17395.501.1646 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: К. К.

Прочети още...

Съобщение №759/2024

Изх. №2196(1)/13.05.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на преместваем обект за продажба на хранителни стоки в зоомагазин, находящ се в поземлен имот с идентификатор 04279.627.6 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград (УПИ I, кв. 44 по плана на ж.к. Еленово-2, срещу блок № 107, гр. Благоевград)“

възложител: „ДИМИТЪР ДАФКОВ“ ЕТ

Прочети още...

Съобщение №758/2024

Изх. №2154(1)/13.05.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Допълващо застрояване – гараж в поземлен имот с идентификатор 68792.746.1, махала „Дросанци“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Логодаж, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Й. К.

Прочети още...

Съобщение №757/2024

Изх. №2112(1)/13.05.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищна сграда и ограда с плътна част до 2,20 м в УПИ ХIV-2490, кв. 214 по плана на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: С. К.

Прочети още...

Съобщение №756/2024

Изх. №2089(1)/13.05.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно кабелно ел. захранване НН на група еднофамилни жилищни сгради: Първи етап: Еднофамилни жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 61813.540.38, 61813.540.23, 61813.540.24, 61813.540.25, 61813.540.30, 61813.540.31, 61813.540.32 и 61813.540.33, местност Янколова река по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград; Втори етап: Еднофамилни жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 61813.540.20, 61813.540.21, 61813.540.26, 61813.540.27, 61813.540.28, 61813.540.29, 61813.540.34 и 61813.540.35, местност Янколова река по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „ПРАКТИКАЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №755/2024

Изх. №2074(1)/13.05.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на уличен водопровод за водоснабдяване на поземлени имоти с идентификатори 04279.117.31, 04279.114.32, 04279.117.33 и 04279.117.34 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: А. А. и др.

Прочети още...

Съобщение №754/2024

Изх. №2194(1)/10.05.2024 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 87338.700.69, 87338.706.23, по КК и КР на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА М.К.

Прочети още...