Съдържание

Посетители

В момента има 138  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1457/2022

Изх. №4669(5)/15.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на пелетен котел за отопление на оранжерия за зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 59077.61.63, местност Гьоло-оризарнико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

възложител: В. Ф.

Прочети още...

Съобщение №1456/2022

Изх. №4668(5)/15.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на пелетен котел за отопление на оранжерия за зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 59077.61.62, местност Гьоло-оризарнико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

възложител: В. Ф.

Прочети още...

Съобщение №1455/2022

Изх. №4609(1)/15.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Енергийна ефективност в сградите на кметство с. Бачево и кметство с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №1454/2022

Изх. №4602(1)/15.11.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП): 1. Изменение на плана за регулация (ИПР) за частично изменение на уличната регулационна линия на улица тупик с о.т. 21а, 216, и 21в и изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ VII-180 и УПИ VIII-180, кв. 5 по плана на с. Еленово, община Благоевград по имотни граници на имот с идентификатор 27231.501.180 и образуване на три нови УПИ:
• УПИ VII, кв. 5 по плана на с. Еленово, общ. Благоевград, отреден за имот с идентификатор 27231.501.323 по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград, предназначение „за жилищно строителство”
• УПИ VIII, кв. 5 по плана на с. Еленово, общ. Благоевград, отреден за имоти с идентификатори 27231.501.324 и 27231.501.328 по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград, предназначение „за жилищно строителство”
• УПИ XXVI, кв. 5 по плана на с. Еленово, общ. Благоевград, отреден за имоти с идентификатори 27231.501.325 и 27231.501.327 по кадастралната карта на с. Еленово, общ. Благоевград, предназначение „за жилищно строителство”
2. План за застрояване (ПЗ) за УПИ VII-501.323, УПИ VIII-501.324,501.328 и УПИ XXVI-501.325, 501.327, кв. 5 по плана на с. Еленово, общ. Благоевград - ново ниско свободно жилищно застрояване.

възложител: Д. К.

Прочети още...

Съобщение №1453/2022

Изх. №4597(1)/15.11.2022 г.

Уведомление за Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 04279.601.92 в местността Баларбаши по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел привеждане на градоустройствените параметри в съответствие с Общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3/25.02.2011 г. на Общински съвет Благоевград

възложител: Б. Т.

Прочети още...

Съобщение №1452/2022

Изх. №4596(1)/15.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в новообразуван имот № 51.1 по плана на новообразуваните имоти за местността Вировете, землище на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: А. У., Р. У.

Прочети още...

Съобщение №1451/2022

Изх. №4592(1)/15.11.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 57176.61.7 в местността Базеника по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград от „нива“ за „къщи за гости“

възложител: С. Г.

Прочети още...