Съдържание

Посетители

В момента има 107  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1639/2023

Изх. №4677(1)/24.11.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване ниско напрежение (НН) на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 52101.12.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №1638/2023

Изх. №4650(1)/24.11.2023 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 20345.22.35 в местността Махалата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

възложител: Т. К.

Прочети още...

Съобщение №1637/2023

Изх. №4332(1)/24.11.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 500 kW върху покрива на сграда в поземлен имот с идентификатор 17395.129.9, местност Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: „ЕЛ-ЖИ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1636/2023

Изх. №4696(1)/22.11.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на нова детска градина в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04279.601.544 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №1635/2023

Изх. №4673(1)/22.11.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на приемо-предавателна станция № BLG0436.А001 „YUZU“ на „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД върху покрива на сграда с идентификатор 04279.609.3.1 в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04279.609.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №1634/2023

Изх. №4654(1)/22.11.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65334.300.3240 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: М. П., Л. Ш.

Прочети още...

Съобщение №1633/2023

Изх. №4649(1)/22.11.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.614.147.1.2, разположен в сграда с идентификатор 04279.614.147.1, находяща поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04279.614.147 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, от „Магазин“ в „Амбулатории за индивидуална първична дентална помощ и рентген““

възложител: „НИМАЯ“ ЕООД

Прочети още...