Съдържание

Посетители

В момента има 67  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №398/2020

Изх. №1566(1)/18.05.2020 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ XII-265 и УПИ XIII-266 от кв. 16 по плана на с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: С. С.

Прочети още...

Съобщение №397/2020

Изх. №1616(1)/18.05.2020 г.

Уведомление за „Бизнес план по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ за отглеждане на био картофи на площ от 45,70 дка в имоти №140071 и №140021, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград

възложител: М. А.

Прочети още...

Съобщение №396/2020

Изх. №1615(1)/18.05.2020 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

възложител: Д. Б. и др.

Прочети още...

Съобщение №395/2020

Изх. №1610(1)/18.05.2020 г.

Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 27231.21.17 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Д. Б. и др.

Прочети още...

Съобщение №394/2020

Изх. №1604(1)/18.05.2020 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) за застрояване по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, чл. 59 от ЗУП във връзка с чл. 21 от ЗОЗЗ за поземлен имот с идентификатор 43565.104.8 в местността Китовица по одобрените кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лешница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: А. С.

Прочети още...

Съобщение №393/2020

Изх. №1591(1)/15.05.2020 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части:
1. Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (изменение на ПЗ) за имот с идентификатор 00134.2.5, местност „Кури дере“ по кадастралната карта на с. Изгрев, община Благоевград, с цел образувание на два нови имота с идентификатори 00134.2.35 и 00134.2.36, с предназначение „за жилищно строителство“ - ново ниско свободно жилищно застрояване и запазване режима на съществуващата жилищна сграда в имот с идентификатор 00134.2.35.
2. Инвестиционен проект за жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 000134.2.36, местност „Кури дере“ по кадастралната карта на с. Изгрев, община Благоевград - ново ниско свободно жилищно застрояване“

възложител: М. М., М. С., В. Д.

Прочети още...

Съобщение №392/2020

Изх. №1606(1)/15.05.2020 г.

Уведомление за „План-извлечение за промяна вида на сечта (провеждане на техническа сеч) през 2020 год. в гори, стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Благоевград“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП – за отдели, подотдели 64 „п“, 64 „ф“, 49 „е“, 15 „а“, 6 „н“, 8 „и“, 10 „г“, 11 „в“, 11 „а“, 37 „в“, 45 „и“, 43 „а“, 43 „д“, 38 „а“, 111 „а“, 111 „г“, 27 „м“, 27 „о“, 25 „и“, 25 „з“, 25 „в“, 25 „а“

възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЛАГОЕВГРАД“

Прочети още...