Съдържание

Посетители

В момента има 145  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1471/2022

Изх. №4700(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 76180.87.4 по КК и КР на с. Фролош, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА Н. Я.

Прочети още...

Съобщение №1470/2022

Изх. №4667(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Основен ремонт на улица от о.т. 7- о.т. 8 до о.т. 9 в строителните граници на с. Горна Крушица, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №1469/2022

Изх. №4656(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за проект на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни обекта: I. Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за УПИ XVIII - 107, кв. 15 по плана на с. Покровник, община Благоевград, имот с идентификатор 57159.500.107 по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“ - ново ниско свободно застрояване. II. Инвестиционен проект за жилищна страда в УПИ XVIII - 107, кв. 15 по плана на с. Покровник, община Благоевград, имот с идентификатор 57159.500.107 по кадастралната карта на с. Покровник, община Благоевград.

възложител: К. Ш.

Прочети още...

Съобщение №1468/2022

Изх. №4650(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за улична регулация (ИПУР) в обхват частта о.т. 54, о.т. 52, о.т. 32, о.т. 41а, о.т. 41, о.т. 45, о.т. 46 до о.т.41а по регулационния план на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №1467/2022

Изх. №4639(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация (ПР) за УПИ I-859,860, кв. 22 по плана на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград

възложител: М. У.

Прочети още...

Съобщение №1466/2022

Изх. №4629(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.63.52 в местността Баларбаши - БЛ.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за жилищно строителство“

възложител: Б. П., С. М.

Прочети още...

Съобщение №1465/2022

Изх. №4571(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на подземно електропроводно отклонение - ниско напрежение, изпълнено с кабел НН тип САВТ 3х185+95 за външно електрозахранване на обект: „Жилищна сграда”, находящ се в УПИ VII-1369, кв. 94, по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: „ЕРМ ЗАПАД“ АД

Прочети още...