Съдържание

Посетители

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1006/2022

Изх. №2627(3)/10.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Канализационна мрежа на град Разлог - ново трасе на част от главни канализационни клонове Гл. пр. I и Гл. пр. II с прилежащите канализационни съоръжения към тях“

възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №1005/2022

Изх. №3309(1)/09.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване за „Предприятие за производство на отоплителни системи“ в УПИ VІІ-1437, кв. 19 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: И. С.

Прочети още...

Съобщение №1004/2022

Изх. №3236(2)/08.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно кабелно електрозахранване за „Предприятие за производство на отоплителни системи“ в УПИ VІІ-1437, кв. 19 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: „МАРЕЛИ СИСТЕМС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1003/2022

Изх. №3240(2)/05.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Рехабилитация и реконструкция на общински път към м. Горно Ораново от км 0+000 до км 3+310 на територията на община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...

Съобщение №1001/2022

Изх. №3223(1)/05.08.2022 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 43699.57.574, местността Попина лъка по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“

възложител: И. П.

Прочети още...

Съобщение №1002/2022

Изх. №3225(1)/05.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност 200 кW в поземлен имот с идентификатор 14492.15.29 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

възложител: М. К., В. К.

Прочети още...

Съобщение №1000/2022

Изх. №3119(3)/05.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на складове и офиси в поземлен имот с идентификатор 04279.56.14, местност Авганцов чифлик-Ш.72 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ГОМСИЛ“ ООД

Прочети още...