Съдържание

Посетители

В момента има 258  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №262/2024

Изх. №600(1)/08.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищна сграда в УПИ III, кв. 43 по плана на с. Баня, поземлен имот с идентификатор 02693.501.543 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

възложител: А. В.

Прочети още...

Съобщение №261/2024

Изх. №591(1)/08.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 47189.91.15, местност Корията, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград“

възложител: В. У.

Прочети още...

Съобщение №260/2024

Изх. №578(1)/08.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за промишлени стоки в имот с идентификатор 04279.26.335, местност Стара гара – Ш.14 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград – ново ниско свободно застрояване“

възложител: К. А.

Прочети още...

Съобщение №259/2024

Изх. №548(1)/08.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност 180 kW с локални съоръжения за съхранение на енергия за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 47408.50.40 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: „ВАЛЕНТИНО ПМГВ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №258/2024

Изх. №536(1)/08.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 61813.453.19, местност Байова борика, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „ПРЕСТИЖ ВИЛИДЖ И РЕЗОРТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №257/2024

Изх. №520(2)/08.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Електрозахранване на оранжерия за производство на контейнерни фиданки - временен преместваем обект в поземлен имот с идентификатор 17395.82.377 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: ТП ДГС „Гоце Делчев“

Прочети още...

Съобщение №256/2024

Изх. №450(1)/08.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект (офис 3) с идентификатор 65334.98.31.1.52, находящ се в сграда с идентификатор 65334.98.31.1 разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.98.31, местност Нишан таши по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в самостоятелна медико-техническа лаборатория“

възложител: И. Х.

Прочети още...