Съдържание

Посетители

В момента има 104  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №782/2019

Изх. №3065(1)/26.09.2019 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител: А. А. А.

Прочети още...

Съобщение №781/2019

Изх. №3167(1)/03.10.2019 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител: М. Ю. Д.

Прочети още...

Съобщение №780/2019

Изх. №3161(1)/03.10.2019 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител: Ю. Ю. К

Прочети още...

Съобщение №779/2019

Изх. №3159(1)/03.10.2019 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител: В. Р. Н.

Прочети още...

Съобщение №778/2019

Изх. №3149(1)/03.10.2019 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител: А. С. Г.

Прочети още...

Съобщение №777/2019

Изх. №3138(1)/03.10.2019 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план – плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за промяна предназначението на имот с №75.788 по плана на новообразуваните имоти на местност Цонева межда, землище на с. Рилци, община Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: М. М. А.

Прочети още...

Съобщение №776/2019

Изх. №3113(1)/03.10.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка към жилищна сграда с идентификатор 65334.300.2155.5, изградена в поземлен имот с идентификатор 65334.300.2155 по КККР на гр. Сандански (УПИ VI-2155, кв. 100 по плана на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград“

Възложител: Г. М. Г.

Прочети още...