Съдържание

Посетители

В момента има 102  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №875/2021

Изх. №2867(1)/03.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Жилищно строителство в УПИ IX, планоснимачен №340, кв. 46 по плана на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: А. С., К. С.

Прочети още...

Съобщение №874/2021

Изх. №2869(1)/03.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Кабелна линия НН за външно ел. захранване на жилищна сграда с гаражи в поземлен имот с идентификатор 65334.300.321 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „НВ - 16“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №873/2021

Изх. №2860(1)/03.09.2021 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ ХIII-602.43 и УПИ XIV-602.43, кв. 9 по плана на IV-ти микрорайон на гр. Благоевград за обединяване на УПИ ХІІІ и ХІV в един нов УПИ XV с предназначение „за жилищно строителство“ и отреждане за нов имот с проектен идентификатор 04279.602.443 по КККР на гр. Благоевград“

възложител: А. С., И. И.

Прочети още...

Съобщение №872/2021

Изх. №2858(1)/03.09.2021 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ):
1. Изменение на регулационните линии на УПИ III-8242 към УПИ II-623.420 /общ./, по имотната граница на имот с идентификатор 04279.623.419 и обединяване на УПИ III - 8242 и УПИ V-7861, кв. 25 по плана на VII - ми микрорайон, Благоевград, в нов УПИ III, кв. 25 по плана на VII - ми микрорайон - Благоевград, отреден за имот с идентификатор 04279.623.475 по кадастралната карта на гр. Благоевград - за жилищно строителство;
2. ПУП-ПЗ за новообразуван УПИ III, кв. 25 по плана на VII-ми микрорайон -Благоевград, за привеждане в съответствие с Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение №27 по Протокол №03 от 25.02.2011 г. на Общински съвет - Благоевград, ново средно жилищно застрояване, свързано със застрояването с УПИ I, кв. 25 по плана на VII - ми микрорайон - Благоевград и запазване режима на застрояване на съществуващи сгради“

възложител: Л. С.

Прочети още...

Съобщение №871/2021

Изх. №2840(1)/03.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване НН на жилищна сграда с гараж в УПИ VI-351, кв. 18 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

Прочети още...

Съобщение №870/2021

Изх. №2923(1)/02.09.2021 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори 02960.163.15 по КК и КР на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“.

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА Г. К.

Прочети още...

Съобщение №869/2021

Изх. №2863(1)/02.09.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в УПИ-380, кв. 37 по плана на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Д. Г.

Прочети още...