Съдържание

Посетители

В момента има 113  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №820/2019

Изх. №2844(4)/17.10.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане търговска сграда със жилищна част в УПИ І-915,916,917,1001,1002, кв. 101 по плана на с. Брезница, община Гоце Делчев“

Възложител:Х. М. Ф., Ш. Ю. Ф.

Прочети още...

Съобщение №819/2019

Изх. №3314(4)/16.10.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда и търговски обект в поземлен имот с идентификатор 02676.174.23 в местността Овиначе по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител:Н. Б. Ч.

Прочети още...

Съобщение №818/2019

Изх. №3229(3)/16.10.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищнa сградa в поземлен имот с идентификатор 02676.173.23 в местността Овиначе по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

Възложител:Д. К. Х.

Прочети още...

Съобщение №817/2019

Изх. №3326(1)/15.10.2019 г.

Уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма за млечни овце и техните приплоди в поземлен имот №200235 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: „ЕКОМИЛК БГ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №816/2019

Изх. №3243(1)/15.10.2019 г.

Уведомление за Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части: Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 62699.30.1, по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград от „за офиси“ в „за модулна бензиностанция и офиси“ и инвестиционен проект за модула бензиностанция, офис и навес“

Възложител: „БАМБИ 87“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №815/2019

Изх. №3102(1)/15.10.2019 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител: Д. Ш. К.

Прочети още...

Съобщение №814/2019

Изх. №1764(3)/15.10.2019 г.

Уведомление за Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ III „за производствена база“ в кв. 122а, по плана на гр. Сандански (поземлен имот с идентификатор 65334.301.2513 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански), община Сандански, област Благоевград

Възложител: К. С. Ш., „ВЕЛБЪЖД СТИЛ“ АД

Прочети още...