Съдържание

Посетители

В момента има 78  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №447/2020

Изх. №1746(1)/04.06.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kWр върху покрива на склад и прилежащ терен в УПИ ІІІ-473,482 от кв. 45 по плана на с. Илинден, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: Б. Х.

Прочети още...

Съобщение №446/2020

Изх. №1730(1)/04.06.2020 г.

Уведомление за “План - извлечение за промяна вида на сечта през 2020 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Сандански, землище на с. Сугарево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ТП ДГС - САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №445/2020

Изх. №1721(1)/04.06.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар и стаи за обитаване в поземлен имот с идентификатор 43699.12.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“

възложител: В. М.

Прочети още...

Съобщение №444/2020

Изх. №1750(1)/02.06.2020 г.

Уведомление за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2020 год. в гори, стопанисвани от ТП „Държавно горско стопанство Якоруда“ към „Югозападно държавно предприятие“ ДП – за отдели, подотдели 157 „д“ и 161 „д“

възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЯКОРУДА“

Прочети още...

Съобщение №443/2020

Изх. №1749(1)/02.06.2020 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 87312.2.17, 87312.10.43 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Яково, община Петрич, област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 22246.18.201 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долна Рибница, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Д. К.

Прочети още...

Съобщение №442/2020

Изх. №1744(1)/02.06.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на „Магазин за промишлени стоки и сервиз“ и „Магазин за пакетирани хранителни стоки“ в „Сервиз за смяна и ремонт на автомобилни гуми“, находящи се в многофамилна жилищна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 65334.302.6008 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „БУКОВСКИ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №441/2020

Изх. №1738(1)/02.06.2020 г.

Уведомление за “План - извлечение за промяна вида на сечта през 2021 година в гори собственост на Държавата в обхвата на териториално поделение „ДГС - Петрич“

възложител: ТП ДГС - ПЕТРИЧ

Прочети още...