Съдържание

Посетители

В момента има 122  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №829/2023

Изх. №2386(1)/07.06.2023 г.

Уведомление за изготвяне на проект на „Подробен устройствен план – изменение на Плана за регулация и нов План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56126.600.3507 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител:„ТЕОВЯРА“ ООД

Прочети още...

Съобщение №828/2023

Изх. №2383(1)/07.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост и кабели СрН и НН за захранване на винарска къща за съхранение, производство и отлежаване на вино в УПИ ХІV, кв. 18 по плана на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: „ВИА ВЕРДЕ М“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №827/2023

Изх. №2344(1)/07.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на приемо - предавателна станция BLG0360.А000 “Lesotehnika”

възложител: „А1 Тауърс България“ ЕООД, „А1 България“ ЕАД“

Прочети още...

Съобщение №826/2023

Изх. №2343(1)/07.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Добавяне на код на отпадък 17 03 02 „Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01“, за третиране на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, находяща се в поземлен имот с идентификатор 43243.20.25 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград”

възложител: „СЪН СИТИ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №825/2023

Изх. №2339(1)/07.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 47408.46.65 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: Л. Р., А. Р., Г. Р.

Прочети още...

Съобщение №824/2023

Изх. №2335(1)/07.06.2023 г.

Уведомление за „Проектно предложение по процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите както и сгради от сектор туризъм – Апартаментен комплекс, бл. Г, находящ се в поземлен имот с идентификатор 61813.456.22 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост“

възложител: „КОРНЕЛИЯ РИЗОРТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №823/2023

Изх. №672(9)/07.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти с идентификатори 04279.154.39, 04279.154.40, 04279.154.41 и 04279.154.42 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: С. Л.

Прочети още...