Съдържание

Посетители

В момента има 206  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1051/2021

Изх. №3527(1)/27.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на плътна ограда с височина до 2.20 м по регулационната линия на УПИ XII-2690 (поземлен имот с идентификатор 65334.300.2690) с УПИ XI-1692 (поземлен имот с идентификатор 65334.300.1692) и УПИ XXX-1691 (поземлен имот с идентификатор 65334.300.1691) в кв. 90 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград

възложител: Е. П., А. Л.

Прочети още...

Съобщение №1048/2021

Изх. №3506(1)/27.10.2021 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – План за регулация за промяна на дворищните регулационни граници на УПИ І-526, УПИ ІІІ-824 и УПИ V-825, кв. 76 по регулационния план на с. Катунци като се образуват УПИ VІ за ПИ 825 и УПИ VІІ за ПИ 526, 824 и 825, кв. 76 по регулационния план на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №1050/2021

Изх. №3520(1)/27.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ Х-69, кв. 15 по плана на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Г. Т.

Прочети още...

Съобщение №1049/2021

Изх. №3519(1)/27.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ III-626, кв. 8 по плана на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

възложител: К. Ц.

Прочети още...

Съобщение №1047/2021

Изх. №3501(1)/27.10.2021 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2022 год. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елешница” – за отдели, подотдели 244 „б“, 214 „с“, 159 „з“, 159 „д“, 244 „з“, 276 „л“ и 297 „б“

възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛЕШНИЦА“

Прочети още...

Съобщение №1046/2021

Изх. №3478(1)/27.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Пейо Яворов“ в с. Горно Краище, община Белица, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

Прочети още...

Съобщение №1045/2021

Изх. №3474(1)/27.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Аварийно възстановителни работи по реконструкция на подпорна стена на път BLG 1291 (Черниче - Крупник - Полена - Сушица) в с. Полена, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Прочети още...