Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1260/2022

Изх. №3820(1)/03.10.2022 г.

Технологични планове за залесяване от 2022 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Катунци“, землище на с. Пирин и с. Голешево

възложител: ТП „ДГС - КАТУНЦИ“

Прочети още...

Съобщение №1259/2022

Изх. №3374(6)/03.10.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на детски център в поземлени имоти с идентификатори 02693.57.38 и 02693.57.1, местност Чакъла по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „ХОТ СПРИНГС - БАНЯ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1258/2022

Изх. №3929(1)/30.09.2022 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ПУР) в обхват от осова точка 67 до осова точка 90 по регулационния план на с. Златолист, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №1257/2022

Изх. №2863(9)/30.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Обновяване и модернизация на оранжерии - Симитли, изградени в имот с пл. № 911 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител:„РОСЕЛА“ АД

Прочети още...

Съобщение №1256/2022

Изх. №2834(9)/30.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на общински път BLG 2063 (BLG 2061, Благоевград - Бистрица/ - Горно Хърсово)“

възложител:ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №1255/2022

Изх. №4009(1)/30.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация върху покривна конструкция на сграда и прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 62699.24.25 в местността Амитица по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград“

възложител:Д. К., Л. К.

Прочети още...

Съобщение №1254/2022

Изх. №4008(1)/30.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XVI-1447, кв. 7 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: П. С.

Прочети още...