Съдържание

Посетители

В момента има 212  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №197/2023

Изх. №235(3)/06.02.2023 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на дъждопреливник в улица с осови точки 209, 210 и 212 - поземлени имоти с идентификатори 65334.301.6307 и 65334.301.6352 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №196/2023

Изх. №225(3)/06.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 47408.47.92 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: З. Л.

Прочети още...

Съобщение №195/2023

Изх. №386(1)/03.02.2023 г.

Бизнес план по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

възложител: А. Б.

Прочети още...

Съобщение №194/2023

Изх. №371(1)/03.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционното предложение „Разширение на обект/дейност склад за зеленчуци, офис и търговска част в поземлен имот с идентификатор 40912.62.8 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград чрез присъединяване на поземлен имот с идентификатор 40912.62.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „Н И К ТАСЕВИ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №193/2023

Изх. №366(1)/03.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 03664.14.22 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „АГРОЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №192/2023

Изх. №325(1)/03.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект река Дисилица, за експлоатацията на съществуваща канализационна система на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...

Съобщение №191/2023

Изх. №319(1)/03.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 66460.208.2 в местността Лозенски андък по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: Г. К.

Прочети още...