Съдържание

Посетители

В момента има 134  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1667/2023

Изх. №4726(1)/01.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с мощност 20 kW върху покрива и фасадата на съществуваща сграда разположена в УПИ II-1437, кв. 14 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: Б. К.

Прочети още...

Съобщение №1666/2023

Изх. №4725(1)/01.12.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ V-501.3052. кв. 277 по плана на гр. Банско по имотните граници на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02676.501.3052 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Банско, община Банско, област Благоевград с предназначение „За търговски обект и склад““

възложител: „СИАНА 8“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1665/2023

Изх. №4724(1)/01.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на многофамилна жилищна сграда с гаражи в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 56126.603.7843 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ФЪРСТ ИН ГРУП“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1664/2023

Изх. №4716(1)/01.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с гаражи в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 17395.501.1670 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: В. П.

Прочети още...

Съобщение №1663/2023

Изх. №4715(1)/01.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на надстройка на съществуваща двуетажна жилищна сграда в УПИ I–479, кв. 30 по плана на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Е. Х.

Прочети още...

Съобщение №1662/2023

Изх. №4705(2)/01.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ III-1434, кв. 86 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: И. А.

Прочети още...

Съобщение №1661/2023

Изх. №4704(2)/01.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща двуетажна масивна жилищна сграда в УПИ ХIII-481, кв. 41 по плана на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград и изграждане на пристройка към нея“

възложител: И. Ф.

Прочети още...