Съдържание

Посетители

В момента има 185  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1245/2022

Изх. №3718(1)/29.09.2022 г.

Уведомление за „План - извлечение за промяна вида на сечта през 2023 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Разлог“

възложител: ТП ДГС - РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №1246/2022

Изх. №1904(15)/30.09.2022 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 65334.4.20, местност Могилата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански от „нива“ за „складова база за промишлени стоки“.

възложител: Г. Д.

Прочети още...

Съобщение №1244/2022

Изх. №3579(3)/29.09.2022 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на рибовъдно стопанство в имот №000955 в землището на с. Бараково, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: „АКВАТУР 01“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1243/2022

Изх. №3969(1)/28.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за производство на отоплителни системи в новообразуван УПИ VІІІ-1437, кв. 19 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: „МАРЕЛИ СИСТЕМС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1242/2022

Изх. №3962(1)/28.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на ул. „Папульо“, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград от о.т.889 до о.т.893, включително тротоари и уличен водопровод в участъка на реконструкцията“

възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №1241/2022

Изх. №3950(1)/28.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на нова жилищна сграда в УПИ VIII-349, кв. 34, кв. „Ораново“, гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: Д. М.

Прочети още...

Съобщение №1240/2022

Изх. №3942(1)/28.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтиране на фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност 30 kW върху покрива на съществуваща сграда в поземлен имот с идентификатор 56126.601.1537 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...