Съдържание

Посетители

В момента има 139  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №815/2023

Изх. №2113(3)/05.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води от съществуващ шахтов кладенец изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.618.58 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „СТУДИО 05“ ООД

Прочети още...

Съобщение №814/2023

Изх. №2446(1)/02.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация върху покрива на съществуваща сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.627.40 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: И. К.

Прочети още...

Съобщение №813/2023

Изх. №2391(1)/02.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Къща за гости - пристройка надстройка и промяна предназначението на първи жилищен етаж на сграда с идентификатор 02693.501.542.1, ателие - реконструкция и промяна предназначението на сграда с идентификатор 02693.501.542.2 и изграждане на басейн в поземлен имот с идентификатор 02693.501.542 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „ФЪН АДВЕНЧЪР“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №812/2023

Изх. №2329(1)/02.06.2023 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) за изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ I, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 03664.501.41 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бело поле, община Благоевград; ИПР за УПИ I, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“ с цел образуване на два нови УПИ - УПИ I, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, отреден за поземлен имот с проектен идентификатор 03664.501.55 по КККР на с. Бело поле и УПИ XIII, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, отреден за поземлен имот с проектен идентификатор 03664.501.54 по КККР на с. Бело поле с предназначение „за жилищно строителство“ и план за застрояване (ПЗ) за УПИ - УПИ I и УПИ XIII, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, имоти с проектни идентификатори 03664.501.55 и 03664.501.54 по КККР на с. Бело поле - ново ниско свободно жилищно застрояване и запазване на новопредвидено допълващо застрояване в УПИ I - 55, свързано с новопредвидено допълващо застрояване в УПИ II - 42, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград“

възложител: К. Д., Я. Д.

Прочети още...

Съобщение №811/2023

Изх. №2325(1)/02.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на надстройка на съществуваща жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 17395.501.371 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: Б. Д.

Прочети още...

Съобщение №810/2023

Изх. №2313(1)/02.06.2023 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части:
1. Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за УПИ I, кв. 22 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, имот с идентификатор 00134.501.290 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Изгрев, община Благоевград - ново ниско свободно жилищно застрояване.
2. Инвестиционен проект (ИП) за два броя жилищни сгради в УПИ I, кв. 22 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, имот с идентификатор 00134.501.290 по одобрените КККР на с. Изгрев, община Благоевград“

възложител: „НИКО 1 2007“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №809/2023

Изх. №2294(1)/02.06.2023 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП): 1. Изменение на плана за регулация (ИПР) за изменение на регулационните линии на УПИ ІІІ-6479, кв. 1 по плана на промишлена зона, Благоевград по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 04279.618.15 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, отреждане на УПИ ІІІ за имот с идентификатор 04279.618.15 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград и промяна на предназначението от „за автогара“ в „за автогара и паркинг“. 2. План за застрояване (ПЗ) на УПИ ІІІ-618.15, кв. 1, по плана на Промишлена зона, Благоевград, поземлен имот с идентификатор 04279.618.15 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград - ново свободно застрояване и запазване режима на съществуващата сграда с идентификатор 04279.618.15.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград

възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...