Съдържание

Посетители

В момента има 105  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №796/2019

Изх. №3181(1)/08.10.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 56126.603.2337.1.1 в сграда с идентификатор 56126.603.2337.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.603.2337 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград от „Банков офис“ в „Магазин, офиси, кафе-аперитив, заведение за бързо хранене и детски кът“

Възложител:„ЛМ ИНВЕСТ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №795/2019

Изх. №3180(2)/08.10.2019 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител:Ф. Ю. М.

Прочети още...

Съобщение №794/2019

Изх. №3168(1)/08.10.2019 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.53.2 в местността Шейница - Ш.24 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „Нива“ в за „Магазини, офиси, сграда за безвредни производствени дейности

Възложител: В. О. П., М. Н. П., Р. И. С.

Прочети още...

Съобщение №793/2019

Изх. №2788(3)/08.10.2019 г.

Преработена “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 02960.257.3 по КК и КР на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА С. И. С.

Прочети още...

Съобщение №792/2019

Изх. №2787(3)/08.10.2019 г.

Преработена “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 02960.4.21 по КК и КР на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА Б. Н. С.

Прочети още...

Съобщение №791/2019

Изх. №3155(1)/07.10.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска сграда в имот с номер 020006 по картата на възстановената собственост за землището на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград“

Възложител: И. Д. Б.

Прочети още...

Съобщение №790/2019

Изх. №3114(1)/07.10.2019 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на ниско етажни жилища за предоставяне на социални услуги от резидентен тип“, предвидено да се реализира в имот №006051, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: М. Х. Й. , С. К. Б.

Прочети още...