Съдържание

Посетители

В момента има 251  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №554/2024

Изх. №1582(1)/03.04.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.63.30, местност Баларбаши – Бл.5 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за жилищно строителство“

възложител: А. Ч., К. К.

Прочети още...

Съобщение №553/2024

Изх. №1576(1)/03.04.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 20780.91.165, местност Телки Баир по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград“

възложител: И. С.

Прочети още...

Съобщение №552/2024

Изх. №1523(1)/03.04.2024 г.

Уведомление за „План - извлечение за промяна вида на сечта през 2024 година в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Сандански, землище на с. Сугарево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ТП ДГС – САНДАНСКИ

Прочети още...

Съобщение №551/2024

Изх. №1512(1)/03.04.2024 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 02960.258.21 по КК и КР на с. Бачево, община Разлог, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА Н. С.

Прочети още...

Съобщение №550/2024

Изх. №1458(1)/03.04.2024 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП): 1. Изменение на плана за регулация (ИПР) за УПИ ІІ, кв. 19 по плана на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за озеленяване“ с цел образуване на нов УПИ VІ, отреден за имот с идентификатор 57159.500.567 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“; 2. План за застрояване (ПЗ) на новообразуван УПИ VІ-500.567, кв. 19 по плана на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград – ново ниско свободно жилищно застрояване

възложител: Е. Г.

Прочети още...

Съобщение №549/2024

Изх. №1449(1)/03.04.2024 г.

Предписание от РДГ - Благоевград, на основание чл. 106/чл.131 ал. 2 от Закона за горите за провеждане на принудителна сеч през 2024 г. в горска територия, предоставена за управление на ТП „ДГС Якоруда“

възложител: ТП „ДГС - ЯКОРУДА“

Прочети още...

Съобщение №548/2024

Изх. №1439(1)/03.04.2024 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 23652.130.8, 23652.130.14 и 23652.130.21 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дренково, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Д. М.

Прочети още...