Съдържание

Посетители

В момента има 361  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №990/2021

Изх. №3293(1)/12.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW, включително към съществуващите сгради в урбанизираната територия, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и прилежащите им поземлени имоти в УПИ XII-208, кв. 22 по плана на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

възложител: С. П.

Прочети още...

Съобщение №989/2021

Изх. №3285(2)/12.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.618.2.1.65 в сграда с идентификатор 04279.618.2.1, имот с идентификатор 04279.618.2 по кадастралната карта на гр. Благоевград, от „за търговска дейност“ в „медицински център и клинична лаборатория“

възложител: „ИНДЕПЕНДЪНТ КОРПОРЕЙШЪНС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №988/2021

Изх. №3275(1)/12.10.2021 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.613.140 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел привеждане в съответствие с предвижданията на одобрения Общ устройствен план (ОУП) на Община Благоевград

възложител: В. У., Д. М., В. А., Л. Д., В. Д., М. М., В. М.

Прочети още...

Съобщение №987/2021

Изх. №3273(1)/12.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтиране на хладилна камера за охлаждане на плодове и зеленчуци, и автономна фотоволтаична система в поземлен имот с идентификатор 03294.70.5, местност Калайджийница по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Е. М., И. Б., О. З., А. П., А. З.

Прочети още...

Съобщение №986/2021

Изх. №3259(2)/12.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтиране на хладилна камера за охлаждане на плодове и зеленчуци, и автономна фотоволтаична система в поземлен имот с идентификатор 03294.70.5, местност Калайджийница по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Беласица, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „БГ-ПЛОД-21“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №985/2021

Изх. №3254(1)/12.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Закупуване на технологично оборудване за нуждите на кравеферма, която ще бъде реализирана в поземлен имот с идентификатор 02676.2.516, местност Дурово блато, гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ във връзка с кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2104 – 2021 г., мярка „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

възложител: И. Е.

Прочети още...

Съобщение №984/2021

Изх. №3261(1)/11.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерии, селскостопанска сграда с административно-битова част и фотоволтаична система в поземлен имот с идентификатор 87312.7.138, местност Над Тонско дабе по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Яково, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „КАЛАБАК ИНВЕСТ“ ООД

Прочети още...