Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №636/2022

Изх. №1863(3)/20.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на крайпътен обслужващ обект-мотел в поземлен имот с идентификатор 61813.101.2, местност Прешелкова чешма по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: Б. Д., Н. Д.

Прочети още...

Съобщение №635/2022

Изх. №1862(3)/20.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на крайпътен обслужващ обект-мотел в поземлен имот с идентификатор 61813.101.8, местност Бел път по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: К. К., А. К., С. К.

Прочети още...

Съобщение №634/2022

Изх. №1768(4)/20.05.2022 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на електронна съобщителна мрежа на „Вайтъл-И“ ЕООД от с. Катунци до границата на община Сандански с община Хаджидимово, област Благоевград в обхвата на път ІІІ-1906“

възложител: „ВАЙТЪЛ-И“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №633/2022

Изх. №1587(4)/20.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Строителство на нов цех към съществуващо предприятие за преработка на плодове в оцет, ВЕИ 50 кВт за собствено потребление и автоматично оборудване и машини свързани с производството на оцет в поземлен имот с идентификатор 59077.44.9 местност Костова валта по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „АРСИ ФУУДС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №632/2022

Изх. №2198(1)/19.05.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 65334.131.183 в местността Глиник по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград от „нива“ в „за жилищно строителство“

възложител: Е. М.

Прочети още...

Съобщение №631/2022

Изх. №2190(1)/19.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на сграда с идентификатор 65334.301.2920.46, изградена в поземлен имот с идентификатор 65334.301.2920 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград от хранителен магазин в жилище“

възложител: Д. Х.

Прочети още...

Съобщение №630/2022

Изх. №2182(1)/19.05.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) с цел промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 07377.95.13 в местността Полето по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „складове за промишлени стоки, автосервиз, магазини - търговски обекти и кафе“

възложител: Б. Т.

Прочети още...