Съдържание

Посетители

В момента има 191  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №183/2023

Изх. №5017(9)/03.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Укрепване и ремонт на преливник на Язовир Нова Ловча находящ се в поземлен имот с идентификатор 14341.27.3, местност Цикандилка, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 51860.8.161 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград с цел изграждане на ферма от плаващи мрежени клетки (садкови съоръжения) в същия“

възложител: „АКВАРИЯ-М“ ООД

Прочети още...

Съобщение №182/2023

Изх. №424(1)/02.02.2023 г.

Уведомление за „Бизнес план по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., предвиден за реализация в обхвата на поземлен имот с идентификатор 40539.49.9 в местността Веселево по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград“

възложител: Й. А.

Прочети още...

Съобщение №181/2023

Изх. №338(1)/02.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 02676.115.10 в местността Пончина моила по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: А. А.

Прочети още...

Съобщение №180/2023

Изх. №320(1)/01.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.610.375.1.56, находящ се в сграда с идентификатор 04279.610.375.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 04279.610.375 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „за търговска дейност“ в „студио за възстановяване с хипербарна терапия“.

възложител: С. В.

Прочети още...

Съобщение №179/2023

Изх. №284(1)/01.02.2023 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 37263.11.320 и 37263.11.326, местност Друмско осое по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Клисура, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: А. Б.

Прочети още...

Съобщение №178/2023

Изх. №271(1)/01.02.2023 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 04217.38.5 и 04217.37.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА К. Л.

Прочети още...

Съобщение №177/2023

Изх. №259(1)/01.02.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за образуване на нова улица тупик с о. т. 11, о. т. 11а, о. т. 11б и о. т. 11в през поземлен имот с идентификатор 61813.755.255 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград за осигуряване на достъп до поземлен имот с идентификатор 61813.754.186 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „БУЛМАРКЕТ ДМ“ ЕООД

Прочети още...