Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1478/2022

Изх. №4735(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с мощност до 30 kW в част от дворното място в УПИ XXIV – 1059, кв. 85 по плана на гр. Кочериново (кв. Завода), община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: С. В.

Прочети още...

Съобщение №1477/2022

Изх. №4726(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за „Проект на предписание на основание чл. 106 и чл. 132, ал. 2 от Закона за горите за провеждане на принудителни сечи през 2022/2023 г. в гори, собственост на наследниците на Йордан Митрев Воденичарски – поземлен имот с идентификатор 35105.114.3 по КККР на с. Сушица, община Симитли, област Благоевград, предоставени за управление от Стоян Йорданов Митрев – съсобственик, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Симитли“ и „Проект на предписания на основание чл. 106 и чл. 132, ал. 2 от Закона за горите за провеждане на принудителни сечи през 2022/2023 г. в гори, държавна собственост, предоставени за управление на ТП „Държавно горско стопанство Симитли“ - отдели, подотдели 148 „р“, 149 „к“, 163 „о“, 163 „р“, 164 „р“ и 164 „ф“

възложител: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №1476/2022

Изх. №4725(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за „Проект на предписания на основание чл. 106 и чл. 132, ал. 2 от Закона за горите за провеждане на принудителни сечи през 2022/2023 г. в гори, държавна собственост, предоставени за управление на ТП „Държавно горско стопанство Гърмен“ и на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда“

възложител: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЛАГОЕВГРАД

Прочети още...

Съобщение №1475/2022

Изх. №4714(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала 30 kW върху покрива на сграда и прилежащ терен в УПИ VII-381 в кв. 56 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: С. Я.

Прочети още...

Съобщение №1474/2022

Изх. №4709(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична инсталация до 1000 kW върху покрива на съществуващи сгради в УПИ II-1437 в кв. 16 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: „АГРО МЕЛ 2011“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1473/2022

Изх. №4704(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 61813.662.42 по КК и КР на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: Г. Ф., Ц. Р.

Прочети още...

Съобщение №1472/2022

Изх. №4702(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на гараж, изграден в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1679 (УПИ XXXV-1679, кв. 90 по плана на гр. Сандански) по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград в ателие“

възложител: Е. П., А. П.

Прочети още...