Съдържание

Посетители

В момента има 265  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №290/2024

Изх. №632(1)/14.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия за собствени нужди с обща инсталирана мощност до 30 kW, монтирана върху прилежащ терен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65334.199.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (КККР на гр. Сандански)“

възложител:ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Прочети още...

Съобщение №289/2024

Изх. №621(1)/14.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 03504.404.1158.1 и надстройка над съществуващи сгради с идентификатори 03504.404.1158.1 и 03504.404.1158.5 в имот с идентификатор 03504.404.1158 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Белица, община Белица, област Благоевград (УПИ IХ-1158, кв. 72 по плана на гр. Белица)“

възложител:„МУСАЛА-88“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №288/2024

Изх. №525(1)/14.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна на предназначението на промишлена сграда с идентификатор 00059.30.62.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 00059.30.62 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Аврамово, община Якоруда, област Благоевград в сграда със смесено предназначение за дърводобивна и дървообработващата промишленост“

възложител: Р. У.

Прочети още...

Съобщение №287/2024

Изх. №284(3)/14.02.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40052.40.4 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград (КККР на с. Крупник), за промяна на предназначението на имот от „Нива“ в „За жилищно строителство““

възложител: E. М.

Прочети още...

Съобщение №286/2024

Изх. №171(3)/14.02.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен (ПУП) - Плана за застрояване (ПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 20910.8.14, местност Под кръста по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград и образуване на два нови имота с проектни идентификатори 20910.8.15 и 20910.8.16 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград, с предназначение „за вилно строителство и обект за търговия - дегустационна/винарска изба“

възложител: И. М.

Прочети още...

Съобщение №285/2024

Изх. №616(2)/13.02.2024 г.

Уведомление за „План - извлечение за промяна вида на сечта в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП „ДГС - Якоруда“, землище на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: ТП „ДГС - ЯКОРУДА“

Прочети още...

Съобщение №284/2024

Изх. №515(1)/13.02.2024 г.

Предписание от РДГ - Благоевград, на основание чл. 106/чл.131 ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2024 г. в гори държавна собственост, предоставени за управление на ТП „ДГС Якоруда“

възложител: ТП „ДГС - ЯКОРУДА“

Прочети още...