Съдържание

Посетители

В момента има 174  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1297/2023

Изх. №3550(1)/13.09.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW върху покривните конструкции на сгради с идентификатори 04279.130.154.1 и 04279.130.154.2 в поземлен имот с идентификатор 04279.130.154, местност Пенков чифлик – Ш39 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител:„ЗОРА ЕС“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1296/2023

Изх. №3537(1)/13.09.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 00134.500.41, местност Чуката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ВЕЛТ ИНВЕСТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1295/2023

Изх. №3536(1)/13.09.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 00134.500.40, местност Чуката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Д. Д.

Прочети още...

Съобщение №1294/2023

Изх. №3514(1)/13.09.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Допълващо застрояване – лятна кухня в УПИ II-225 в кв. 26 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Д. Д.

Прочети още...

Съобщение №1293/2023

Изх. №3469(1)/13.09.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) за изменение на регулацията между УПИ XI - 999 и УПИ X - 998 в кв. 61 по плана на гр. Добринище, община Банско по имотните граници на имот с идентификатор 21498.351.351 по одобрените кадастралните карти и кадастрални регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

възложител: Г. Г., Р. Г.

Прочети още...

Съобщение №1292/2023

Изх. №2421(7)/13.09.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от воден обект язовир „Калин“ и точка на водовземане шахта след изтичалото на МВЕЦ „Каменица“ с цел питейно-битово водоснабдяване на населени места в община Кочериново и община Рила, област Кюстендил“

възложител: „КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1291/2023

Изх. №3639(3)/12.09.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Трансграничен пакт за зелен пулс“ в поземлени имоти с идентификатори 56126.603.7744 и част от поземлен имот с идентификатор 56126.602.1466 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...