Съдържание

Посетители

В момента има 92  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №789/2019

Изх. №3024(1)/07.10.2019 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ ХII, пл. № 201, кв. 11 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: Л. И. Д., А. Г. Д.

Прочети още...

Съобщение №788/2019

Изх. №3024(1)/07.10.2019 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител: А. А. К.

Прочети още...

Съобщение №787/2019

Изх. №2977(4)/07.10.2019 г.

инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от КЕИ № 4 на находище на минерална вода „Гулийа баня“, с. Баня, община Разлог, област Благоевград с цел захранване на хотелски комплекс „Пири“, находящ се в землището на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „БАНСКО ПРОПЪРТИС 2016“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №786/2019

Изх. №2809(5)/07.10.2019 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител: Х. А. П.

Прочети още...

Съобщение №785/2019

Изх. №3165(1)/04.10.2019 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител: З. Ф. Ш.

Прочети още...

Съобщение №784/2019

Изх. №3160(1)/04.10.2019 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител: Х. Х. Д.

Прочети още...

Съобщение №783/2019

Изх. №3150(1)/04.10.2019 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Възложител: Т. Г.

Прочети още...