Съдържание

Посетители

В момента има 251  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1311/2023

Изх. №3561(1)/18.09.2023 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за промяна предназначението на имот с нов идентификатор 57159.59.469 в местността Под междата по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград (КККР на с. Покровник) представляващ части от поземлени имоти с идентификатори 57159.59.468 и 57159.55.508 в местността Под междата по КККР на с. Покровник от „полски път“ в „път с трайна настилка“ за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 57159.60.4 в местността Под междата по КККР на с. Покровник“

възложител: „ВЛАДИМИР НИКОЛОВ-АН“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1310/2023

Изх. №3625(1)/15.09.2023 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 23652.130.12, местност Ерсековица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Дренково, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА К. Д.

Прочети още...

Съобщение №1309/2023

Изх. №3600(1)/15.09.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в поземлен имот с идентификатор 61813.593.276 в местността Бетоловото по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „ИНВЕСТБИЛД - БС“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1308/2023

Изх. №3592(1)/15.09.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на кабел НН за външно ел. захранване на поземлен с идентификатор 00134.32.164, местност Чуката по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: В. Я.

Прочети още...

Съобщение №1307/2023

Изх. №3587(1)/15.09.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и автономна фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идентификатор 04399.16.75, местност Попарата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Блатска, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: „АН СОЛАР“ ООД

Прочети още...

Съобщение №1306/2023

Изх. №3586(1)/15.09.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП) за трасе на външен водопровод до поземлени имоти с идентификатори 04279.1.62, 04279.1.61, 04279.1.16, 04279.1.37 и 04279.1.36 в местността Баларбаши-15-2 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „РИО“ ЕООД, М. М., Д. К., М. К.

Прочети още...

Съобщение №1305/2023

Изх. №3310(3)/15.09.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 57159.504.100 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград, с предназначение „За производство на строителни материали и елементи и складове“ – ново ниско свободно застрояване и запазване режима на съществуващи сгради с идентификатори 57159.504.100.1 и 57159.504.100.2“

възложител: „ПИМ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД

Прочети още...