Съдържание

Посетители

В момента има 437  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1231/2022

Изх. №3509(3)/28.09.2022 г.

Уведомление за изготвяне на проект за „Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 56126.187.11, 56126.187.12, 56126.187.22, 56126.187.27 и 56126.187.28, местност „Айран-Бунар“ и имоти с идентификатори 56126.188.11 и 56126.188.20, местност „Омондрос-Потоко“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №1230/2022

Изх. №3283(5)/28.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в имот с идентификатор 02693.501.408 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград, рекреационни съоръжения в имот с идентификатор 02693.501.409 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водопровод за минерална вода от Сондаж №7 до имотите“

възложител: В. В.

Прочети още...

Съобщение №1229/2022

Изх. №2959(9)/28.09.2022 г.

Уведомление за „План-извлечение по чл. 52, ал. 2 и ал. 3, чл. 52а, ал. 3, т. 1 и §3, ал. 2, т. 1 от Наредба 8 за сечите в горите за 2022 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сандански” – за отдели, подотдели 186 „о“, 186 „ц“, 347 „з“, 342 „о“ и 346 „в“

възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО САНДАНСКИ“

Прочети още...

Съобщение №1228/2022

Изх. №2959(9)/28.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Авторемонтна работилница в поземлен имот с идентификатор 65334.4.32 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Р. М.

Прочети още...

Съобщение №1227/2022

Изх. №3804(1)/27.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на покрив на съществуваща жилищна сграда и пристройка на тераса – веранда на две нива и сутерен в УПИ II - 265, кв. 29 по плана на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: Б. С.

Прочети още...

Съобщение №1226/2022

Изх. №3792(1)/27.09.2022 г.

Уведомление за План за провеждане на санитарна сеч през 2022 г. в гори Държавна собственост, предоставени за управление на ТП „ДГС Струмяни“, землище на с. Горна Крушица, с. Гореме, община Струмяни, област Благоевград, във връзка с дадено предписание от РДГ - Благоевград, на основание чл. 106/чл.131 ал. 2 от Закона за горите.

възложител: ТП ДГС - СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №1225/2022

Изх. №3619(3)/27.09.2022 г.

Уведомление за изменение на „Подробен устройствен план /ПУП/ - плана за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 22068.8.55 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долна Градешница, общ. Кресна, с начин на трайно ползване „пасище” за приобщаване към имот с идентификатор 22068.8.63 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долна Градешница, община Кресна с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект” и образуване на нов имот с идентификатор 22068.8.64 с предназначение „за работилница за преработка на мрамор”

възложител: „ГРЪЦКИ МРАМОР“ ЕООД

Прочети още...