Съдържание

Посетители

В момента има 430  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №997/2021

Изх. №3288(1)/13.10.2021 г.

Уведомление за “Технологични планове за залесяване от 2021 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП „ДГС Катунци“, землище на с. Голешево и с. Ковачево, община Сандански, област Благоевград“.

възложител: ТП „ДГС - КАТУНЦИ“

Прочети още...

Съобщение №996/2021

Изх. №3274(1)/13.10.2021 г.

Уведомление за изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ I в кв. 106 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, с отреждане за „Комплексно жилищно строителство“, като промени регулационна граница по имотните граници на имот с идентификатор 65334.300.2554 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански и образува нови УПИ I, УПИ II и УПИ III с отреждане, както следва: УПИ I и УПИ III, кв. 106 запазват отреждането си за „Комплексно жилищно строителство“, а за УПИ II-300.2554, с площ 376 м2, с отреждане за „жилищно строителство“ в зона „Ц“

възложител: „МИРАЖ 7“ ООД

Прочети още...

Съобщение №995/2021

Изх. №3238(1)/13.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на кабелна линия НН за захранване на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с мощност до 30 kW в УПИ VI-82, кв. 6 по плана на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“.

възложител: М. П.

Прочети още...

Съобщение №994/2021

Изх. №1971(13)/13.10.2021 г.

Уведомление за „Проект на подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.35.3, местност Чикуто-Ш.18 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „автосервиз, склад, магазин за промишлени стоки, автомивка, офиси и кафе“

възложител: З. Л.

Прочети още...

Съобщение №993/2021

Изх. №3337(1)/12.10.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Вилно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.781.153, местност Бойков рид по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: М. С., К. С.

Прочети още...

Съобщение №992/2021

Изх. №3309(1)/12.10.2021 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съдържащ следните самостоятелни части: Работен устройствен план (РУП) за поземлен имот с идентификатор 65334.300.1244 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански и Инвестиционен проект за жилищна сграда с магазини в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1244 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански“

възложител: К. П.

Прочети още...

Съобщение №991/2021

Изх. №3300(1)/12.10.2021 г.

Уведомление за изготвяне на проект за Подробен устройствен план (ПУП): Изменение на Плана за регулация (ИПР) на УПИ I - 36, 37, 38 в кв. 38 по плана на „Стопански двор“, кв. Струмско, гр. Благоевград по имотни граници на имот с идентификатор 04279.628.363 по кадастралната карта на гр. Благоевград, образуване на нов УПИ I с отреждане за имот с идентификатор 04279.628.363 и предназначение „за жилищно строителство“, промяна на уличната регулация (ПУР) на улица с о.т.26, о.т.25, о.т.32 и о.т.33; Изменение на плана за застрояване (ИПЗ) на УПИ I - 36, 37, 38 в кв. 38 по плана на „Стопански двор“, кв. Струмско, гр. Благоевград за привеждане на устройствената зона и устройствените показатели в съответствие с Общ устройствен план на Община Благоевград, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общински съвет - Благоевград - ниско свързано застрояване с УПИ III-17,3 в кв. 11 по плана на кв. „Струмско“, гр. Благоевград и запазване режима на застрояване на сгради с идентификатори 04279.628.363.1, 04279.628.363.2, 04279.628.363.3, 04279.628.363.4, 04279.628.363.5 и 04279.628.363.6 по кадастралната карта на гр. Благоевград

възложител: А. Т., В. Т.

Прочети още...