Съдържание

Посетители

В момента има 257  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №344/2024

Изх. №270(3)/27.02.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за осигуряване на трасе за водопровод за питейна вода и трасе за кабел 20 кV за захранване на поземлен имот с идентификатор 11168.29.2, местност Миндело, по КККР на с. Виногради, община Сандански, област Благоевград“

възложител: С. М.

Прочети още...

Съобщение №343/2024

Изх. №4873(3)/27.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване обема на ползваното годишно количество минерална вода - 9000 - 10000 куб. м/годишно за нуждите на хотел „Перун“, изграден в поземлен имот с идентификатор 65334.102.653, местност Чинар Куши по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ПРОФСТРОЙ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №342/2024

Изх. №925(1)/26.02.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 57176.223.1 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Поленица) от „За земеделски труд и отдих“ в „За жилищно строителство““

възложител: М. Ю.

Прочети още...

Съобщение №341/2024

Изх. №918(1)/26.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на тротоари и бордюри в населени места на територията на община Хаджидимово“

възложител: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

Прочети още...

Съобщение №340/2024

Изх. №912(1)/26.02.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04279.310.3341 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград (КККР на гр. Благоевград) от „За земеделски труд и отдих“ в „За вилно строителство““

възложител: В. Д.

Прочети още...

Съобщение №339/2024

Изх. №801(1)/26.02.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 04279.116.45, местност Пенков чифлик – Ш.39 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ в „за жилищно строителство“

възложител: Р. Д.

Прочети още...

Съобщение №338/2024

Изх. №794(1)/26.02.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Допълващо застрояване – гараж в поземлен имот с идентификатор 65334.302.6018 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Д. А.

Прочети още...