Съдържание

Посетители

В момента има 94  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №803/2019

Изх. №3207(1)/10.10.2019 г.

Уведомление за изготвяне на проект за изменение на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ: проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ VI - 115 и УПИ VIII - 115, кв. 15 по плана на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград за обособяване на четири нови имота УПИ Х, УПИ XI, УПИ XII и УПИ XIII, кв. 15 с отреждане за „Жилищно строителство“ и инвестиционен проект за обект „Допълващо застрояване - селскостопанска постройка“ в новообразуваните урегулирани поземлени имоти

Възложител:„КАД - ПРОЕКТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №802/2019

Изх. №3200(1)/10.10.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на приемо- предавателна станция BLG0299.A000 “Polenitza” в поземлен имот с идентификатор 57176.318.34 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Възложител: „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №801/2019

Изх. №3297(1)/09.10.2019 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „Ремонт и оборудване на спортна площадка в УПИ I кв. 100 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (поземлен имот с идентификатор 61813.759.174 по одобрени КК и КР на гр. Разлог, община Разлог)“

Възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Прочети още...

Съобщение №800/2019

Изх. №3242(1)/09.10.2019 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 21498.296.27 в местността Еловец по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград“

Възложител: П. Д. Ш.

Прочети още...

Съобщение №799/2019

Изх. №3228(1)/09.10.2019 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 21498.296.31 в местността Еловец по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград – собственост на наследниците на Т. А. Ш.“

Възложител: П. Д. Ш.

Прочети още...

Съобщение №798/2019

Изх. №3228(1)/09.10.2019 г.

Уведомление за „Проект за изменение на Подобен устройствен план – План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ ХVІІІ602.1509, имот с идентификатор 56126.602.3946 и УПИ ХІV, имот с идентификатор 56126.602.1589, кв.177 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, с което УПИ ХVІІІ602.1509 и УПИ ХІV, кв. 177 по плана на гр. Петрич да се обединят в самостоятелен УПИ ХІХ с площ 14738 кв. м и отреждане за „Производствено складови дейности - /Предприятие за производство на ел. апаратура/“

Възложител:„АББ БЪЛГАРИЯ – КЛОН ПЕТРИЧ“, КЛОН НА „АББ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №797/2019

Изх. №3204(1)/08.10.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на пристройка към жилищна сграда в УПИ IX, кв. 50 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:В. И. У.

Прочети още...