Съдържание

Посетители

В момента има 200  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1268/2024 г.

Изх. №3336(1)/18.07.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Допълващо застрояване - лятна кухня в поземлен имот с идентификатор 66874.501.183 по КККР на село Скребатно, стар номер: УПИ ХХІІІ-296, кв. 20 по плана на село Скребатно, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: Г. К.

Прочети още...

Съобщение №1267/2024 г.

Изх. №3335(1)/18.07.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Пристройка и надстройка с височина до 10 м на съществуваща жилищна сграда в УПИ XIX-63, кв. 14 по плана на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“

възложител: К. Ц.

Прочети още...

Съобщение №1266/2024 г.

Изх. №3315(1)/18.07.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ II, имот пл. сн. № 780 от кв. 2 по плана на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: Г. К.

Прочети още...

Съобщение №1265/2024 г.

Изх. №3310(1)/18.07.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство на базова станция № 2183 в поземлен имот с идентификатор 23323.17.10 в местността Малката могила по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Прочети още...

Съобщение №1264/2024 г.

Изх. №3216(1)/18.07.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна на предназначението на част от жилищна сграда на три етажа с магазини, ателиета, подземен гараж и механа – сграда с идентификатор 02676.501.5501.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 02676.501.5501 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: „ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БАНСКО“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №1263/2024 г.

Изх. №3196(3)/18.07.2024 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на трасе за велосипедно движение в с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Прочети още...

Съобщение №1262/2024 г.

Изх. №3378(1)/17.07.2024 г.

Уведомление за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), съдържащ следните самостоятелни части:
1. Подробен устройствен план - изменение на Плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) включващ:
- Изменение на Плана за регулация за обединяване на УПИ III-142 и УПИ IV-7564 с предназначение за „жилищно строителство“ в нов УПИ III, кв. 2 по плана на кв. Баларбаши – Благоевград отреден за имот с идентификатор 04279.603.552 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на град Благоевград, община Благоевград, област Благоевград (КККР на гр. Благоевград) с предназначение за „жилищно строителство“;
- Изменение на плана за застрояване на новообразуван УПИ III-603,552, кв.2 по плана на кв. Баларбаши – Благоевград, имот с идентификатор 04279.603.552 по КККР на гр. Благоевград с предназначение за „жилищно строителство“ – ново ниско свободно застрояване;
2. Инвестиционен проект (ИП) за жилищна сграда в УПИ III-603,552, кв.2 по плана на гр. Благоевград, имот с идентификатор 04279.603.552 по КККР на гр. Благоевград.“

възложител: Г. П., Б. С.

Прочети още...