Съдържание

Посетители

В момента има 66  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №419/2020

Изх. №1659(1)/22.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство на търговски обект с идентификатор 04279.613.338.2.5, разположен в сграда с идентификатор 04279.613.338.2 в поземлен имот с идентификатор 04279.613.338 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград в обект за производство и търговия с тестени изделия“

възложител: М. Я., Н. К., Г. Я.

Прочети още...

Съобщение №418/2020

Изх. №1653(1)/22.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ XVI-376, кв.3 по плана на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „ВЕЛТ ИНВЕСТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №417/2020

Изх. №1646(1)/22.05.2020 г.

Уведомление за изработване на „Подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация (ПУП-ЧИПР) за УПИ I-180 и УПИ IX-180, кв.32 по плана на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

възложител: Т. П.

Прочети още...

Съобщение №416/2020

Изх. №1642(1)/22.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kWр върху покрива на сграда и прилежащ терен в УПИ ІІІ-320, кв. 19 (идентичен с УПИ VІІІ, кв. 4) по плана на с. Габрене, община Петрич, област Благоевград“

възложител: П. С.

Прочети още...

Съобщение №415/2020

Изх. №1612(1)/22.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Поставяне на преместваем обект - фургон в поземлен имот с идентификатор 04279.118.12, местност „Пенков чифлик - Ш.39“ по одобрена кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: Х. В.

Прочети още...

Съобщение №414/2020

Изх. №1611(1)/22.05.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на гараж в поземлен имот с идентификатор 04279.625.104 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител:„ЛОТОС ЛАЙТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №413/2020

Изх. №1570(2)/19.05.2020 г.

Уведомление за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

възложител:Й. С.

Прочети още...