Съдържание

Посетители

В момента има 249  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №446/2023

Изх. №1180(3)/29.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на четири броя двуетажни еднофамилни къщи в поземлен имот с идентификатор 02676.150.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: „СОФИЯ ИСТЕЙТС ЕДНО“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №445/2023

Изх. №246(3)/29.03.2023 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 69261.51.20 и 69261.51.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил за обединяване и промяна предназначението им от „За обществено обслужване - хотел и двуетажни къщи за гости“ в „За ресторант, хотел, къщи за гости и басейн“

възложител: „ДИВИС-60“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №444/2023

Изх. №1189(1)/28.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на уличното платно на ул. „Гоце Делчев“ в с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ

Прочети още...

Съобщение №443/2023

Изх. №1177(1)/28.03.2023 г.

Уведомление за „Изменение на инвестиционно предложение „І етап на разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в поземлен имот с идентификатор 39270.25.208, местност Валтата по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Краище, община Белица, област Благоевград - включване на отпадъчните води от с. Краище, община Белица, област Благоевград“ - промяна по чл. 154 от Закона за устройство на територията“

възложител: ОБЩИНА БЕЛИЦА

Прочети още...

Съобщение №442/2023

Изх. №5019(3)/28.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на крайпътен обслужващ обект – търговски обект и склад в поземлен имот с идентификатор 02676.1.456 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: „СОФ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Прочети още...

Съобщение №441/2023

Изх. №936(6)/28.03.2023 г.

Уведомление за изготвяне на проект за „Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване (ПУП – ИПЗ) в обхват на поземлени имоти с идентификатори 40052.1.160, 40052.1.164, 40052.1.161, 40052.1.345 и 40052.1.346 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

възложител: „ГАЗ ЕНЕРДЖИ СИМИТЛИ“ ООД

Прочети още...

Съобщение №440/2023

Изх. №585(3)/28.03.2023 г.

Уведомление за Горскостопанска програма за ПИ с идентификатори: 03504.404.1, 03504.163.20, 03504.277.8 по КК и КР на гр. Белица, община Белица, област Благоевград

възложител: В. Ч.

Прочети още...