Съдържание

Посетители

В момента има 479  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №859/2017

Писмо изх. №3722(1)/04.12.2017

инвестиционно предложение “Изграждане на сградно отклонение за външно електрозахранване на стопанска постройка в ПИ № 585, кв.3 по плана на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Възложител: Д. К. Ч.

Прочети още...

Съобщение №858/2017

Писмо изх. №3700(1)/04.12.2017

инвестиционно предложение “Изграждане на медицински център за физиотерапия, рехабилитация и долекуване в УПИ ХVІІІ-пл. № 57 и 754, от кв. 34 по плана на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител: А. Л. П.

Прочети още...

Съобщение №857/2017

Писмо изх. №3705(1)/01.12.2017

Уведомление за „План-извлечение за промяна вида на сечта през 2017 г. в гори, собственост на държавата от териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гърмен” - отдели, подотдели 409 „б“ и 511 „б“

Възложител: ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЪРМЕН“

Прочети още...

Съобщение №856/2017

Писмо изх. №3524(3)/01.12.2017

инвестиционно предложение “Реконструкция на съществуваща подпорна стена в кв. 28 по плана на с. Кремен, община Банско (поземлени имоти с идентификатори 39614.501.6025 и 39614.501.7020 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кремен, община Банско, област Благоевград)“

Възложител: ОБЩИНА БАНСКО

Прочети още...

Съобщение №855/2017

Писмо изх. №3668(3)/30.11.2017

Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) за УПИ I - 37, кв. 4 по ПР на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград.

Възложител: П. З. П.

Прочети още...

Съобщение №854/2017

Писмо изх. №3460(3)/30.11.2017

инвестиционно предложение “Изграждане на базова станция BLG0062.A003 Orelyak с честотен обхват 900MHz на „Мобилтел“ ЕАД в имот № 015087 землище на с.Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД, ЕИК 131468980, гр. София

Прочети още...

Съобщение №853/2017

Писмо изх. №3126(8)/30.11.2017

инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, автомивка, магазин, кафе и офиси в имот № 024008, местност „Лозята/Гребенаря“, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: Л. Г. Ч.

Прочети още...