Съдържание

Посетители

В момента има 751  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №853/2017

Писмо изх. №3126(8)/30.11.2017

инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз, автомивка, магазин, кафе и офиси в имот № 024008, местност „Лозята/Гребенаря“, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: Л. Г. Ч.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3126/04.10.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на автосервиз, автомивка, магазин, кафе и офиси в имот № 024008, местност „Лозята/Гребенаря“, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в имот № 024008 с площ 1.455 дка и начин на трайно ползване ‚нива“ в местността „Лозята/Гребенаря“, землище на с. Мусомища, община Гоце Делчев да се изградят автосервиз, автомивка, магазин, кафе и офиси. Предвижда се изграждане на сграда със застроена площ около 200 кв.м., в която на първия етаж ще се разположат магазин и кафене, а на втория офиси. За сервиза се предвижда да се изгради сграда с площ от 200 кв.м. Ще бъде изградена бетонова площадка, на която ще се монтира мобилна автомивка. Захранването на имота с ел. енергия ще се осъществи чрез изграждане на подземен ел. провод с дължина около 100 м минаващ в сервитута на прилежаща улица.
Водоснабдяването на обекта ще се осъществи чрез изграждане на сондажен кладенец с дълбочина около 7 м. Вода за противопожарни нужди ще се осигурява от водопроводната мрежа на населеното място, чрез изграждане на водопроводно отклонение с дължина около 1 м. Предвижда се изграждане на разделна площадкова канализация на обекта:
- за пречистване на отпадъчните от автомивката ще бъде монтирана локална ПСОВ (с рециклираща система), след което пречистените води ще се съхраняват в резервоар с обем 7.2 м за оборотно ползване, за нуждите на автомивката и поливни нужди;
- за битовите отпадъчни води, които ще се формират от имота се предвижда изграждане на водоплътна изгребна яма.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо e разположена границата на защитена зона BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.).
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 9 на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР-Благоевград, заведено с вх. №3126(7)/29.11.2017 г. на РИОСВ - Благоевград.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава трайна преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното изменение на инвестиционно предложение “ Изграждане на автосервиз, автомивка, магазин, кафе и офиси в имот № 024008, местност „Лозята/Гребенаря“, землище на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Приложение: писмо с изх. №П-01-184/29.11.2017 г.на директорът на БДЗБР.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград