Съдържание

Посетители

В момента има 137  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2017

Съобщение №855/2017

Писмо изх. №3668(3)/30.11.2017

Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) за УПИ I - 37, кв. 4 по ПР на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград.

Възложител: П. З. П.

Във връзка с внесена от Вас документация с вх. № 3668/20.11.2017 г. и вх. № 3668(2)/28.11.2017 г. на РИОСВ – Благоевград, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.,) за горе цитирания план, предвид чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомяваме за следното:
Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) за УПИ I - 37, кв. 4 по ПР на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Със Заповед № 1664/10.11.2017 г. на кмета на община Кресна е допуснато изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) за УПИ I - 37 с площ 0.858 дка, кв. 4 по регулационния план на с. Стара Кресна с цел разделяне на същия на два самостоятелни УПИ, а именно:
1. Образуване на УПИ I - 37, кв. 4 (нов) по плана за регулация на с. Стара Кресна с площ 0.424 дка, който да се отреди за „Жм“ - за жилищно строителство с височина до 10 м (нискоетажно) със следните устройствени показатели: Нк.к. 10 м; Кинт. - 1.2; Пз - 60 %; Поз - до 40 %.
2. Образуване на УПИ ХI - 37, кв. 4 (нов) по плана за регулация на с. Стара Кресна с площ 0.434 дка, който да се отрежда за „Жм“ - за жилищно строителство с височина до 10 м (нискоетажно) със следните устройствени показатели: Нк.к. 10 м; Кинт. - 1.2; Пз - 60 %; Поз - до 40 %.
Предвижда се след разделяне на имота в новообразуваното УПИ ХI - 37, кв. 4 (нов) по плана за регулация на с. Стара Кресна с площ 0.434 дка да бъде изградена двуетажна жилищна сграда със застроена площ 120 м2. Водоснабдяването на сградата е предвидено да се осъществи от уличен водопровод, а образуваните битови отпадъчни води ще бъдат зауствани в изгребна яма в рамките на новообразувания имот. Електрозахранването на сградата ще се осъществи от съществуващ електропровод ниско напрежение (НН), преминаващ по тротоара до имота чрез въздушна външна връзка с дължина 10 м. Имотът е достъпен от улица.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада в границите на защитена зона по Закона за биологичното разнообразие - BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).
На този етап не са налични данни, че с проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) за УПИ I - 37, кв. 4 по регулационния план на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното за проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) за УПИ I - 37, кв. 4 по регулационния план на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград не следва да се провежда процедура по екологична оценка по реда на Глава шеста от ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) за УПИ I - 37, кв. 4 по ПР на с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград